Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt eksploatacyjny


Czy mozna zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją lokalu (energia elektryczna, wywóz nieczystości, dostawa wody, odprowadzanie ścieków), w którym jest prowadzona dzialalność gospodarcza, a który nie jest składnikiem środków trwałych u podatnika ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.10.2004r (otrzymano 08.10.2004r) zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją lokalu w którym jest prowadzona działalność gospodarcza - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie działając na podstawie art.14a §1 ust ...

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubezpieczenie demonstracyjnych samochodów osobowych, bedących towarem handlowym i służących demonstracji

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku wykonując dyspozycję arty-kułu 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 29 marca 2004r. Nr IIUSpb IA/413/30/04/BB w następujący sposób : Zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004r. Znak: L.Dz.CB/7213/2004 , ...

dot. kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego samochodami, na zakup paliwa, części samochodowych, usług lakierniczo-blacharskich i ubezpieczenia samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd próbnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 ustawyz dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) prostuje pisemną informację o zakresie stosowania prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.12.2003r. Nr II US pb IA/1/413-93/03BB dotyczącą kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków po ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, nie zwrócony przez ubezpieczyciela z tytułu naprawy powypadkowej samochodu Skoda Fabia Classic użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz kosztów okresowych badań technicznych samochodu, przy zastrzeżeniu iż umowa leasingu nie została zarejestrowana w US do dnia 14 maja 2004 r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 jednolity tekst) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2005 r. postanawia uznać za prawidłowe z obowiązujacym stanem prawnym. UZASADNIENIE Pismem z dnia 10.01.2005 r. Podatniczka zwróciła się do Na ...

Czy w przypadku gdy do działalności gospodarczej wykorzystywany jest na podstawie umowy użyczenia samochód ciężarowy ( nie posiadający świadectwa homologacji ) podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków związanych z jego eksploatacją bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ?

Strona prowadzi działałalność gospodarczą ,w której wykorzystywany jest na podstawie umowy użyczenia samochód ciężarowy Ford Transit VAN.W dowodzie rejestracyjm samochód określono,jako ciężarowy ( ładowność 1010 kg ) .Przedmiotowy samochód nie posiada świadectwa homologacji.Zdaniem Strony w związku z zarejestrowaniem samochodu ,jako ciężarowy dla celów podatku dochodowego przysługuje jej prawo zal ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy obciążenie poszczególnych właścicieli lokali kosztami związanymi z energią cieplną, zużyciem wody oraz innymi usługami wykonywanych na rzecz wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005 r.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 01.02.2005 r. (data wpływu 04.02.2005 r.) stanowisko Strony ocenia jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 01.02.2005 r. Wspólnota zwróciła się z z ...

Refakturowanie kosztów za media przez Wspólnotę Lokalową.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku strony nr Z.O.I - 310/119/2004 z 08.03.2005r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy wydatki poniesione na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z tytułu przeprowadzonego remontu oraz bieżących kosztów eksploatacji części wspólnej budynku stanowić będą koszt uzyskania przychodu bezpośrednio w momencie jego poniesienia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r. (złożonym w dniu 15.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w i ...

Pytanie: Czy można zaliczyć w ciężar kosztów działalności gospodarczej wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu nie mając uprawnień do kierowania samochodami ? Czy po upływie roku od używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego można nadal prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i na jej podstawie zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją samochodu ?

Stan faktyczny: Z dokumentów rejestracyjnych wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów.Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że codziennie oprócz niedziel dojeżdża Pani do miejscowości położonej poza siedzibą i jednocześnie miejscem prowadzenia działalności Pani firmy, celem świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności go ...

Generowanie strony w 69 ms