Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie jednorazowe

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od jednorazowego świadczenia z tytułu umowy zawartej z niemiecką spółką akcyjną o zakazie konkurencji i jaki zastosować sposób przeliczenia waluty w EURO?

Podatnik był członkiem zarządu spółki, która została sprzedana niemieckiej firmie. Po jej sprzedaży zawarto umowę o zakazie konkurencji, na podstawie której podatnik uzyskał jednorazowe świadczenie w EURO. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są otrzymane ...

Czy "odszkodowanie" przyznane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy, jest wolne od podatku dochodowego?

Z przytoczonego przez pełnomocnika podatniczki stanu faktycznego wynika, że decyzją Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) z dnia 26 września 2005r. podatniczce zostało przyznane odszkodowanie z tytułu szkody, jakie poniósł ojciec podatniczki w okresie II wojny światowej. Ojciec podatniczki był przed dniem 1 września 1939r. właścicielem majątku, który został przejęty przez niemieckiego zar ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci członka rodziny, otrzymane w 2005 roku przez ustawowo uprawnioną do takiego odszkodowania osobę?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 08.02.2006 r. (data wpływu do tutejszego Organu: 09.02.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy u klienta banku powstaje przychód w sytuacji gdy bank przekazuje mu w ramach promocji świadczenie?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w celu uatrakcyjnienia świadczonych przez siebie usług oraz zwiększenia przychodów, w ramach promocji, świadczy na rzecz klientów nieodpłatne usługi. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej usługi przez klienta jest skorzystanie przez niego z odpowiedniej liczby płatnych usług świadczonych przez Bank. Klienci otrzymujący w ramach promocji te ...

Czy świadczenia przekayzwane osobom fizycznym w zamian za opuszczenie przez nie budynków podlegają pdof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, w której zobowiązała się do: oczyszczenia terenu nieruchomości z zabudowań, które ze względu na swój stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki oraz wysiedlenia zamieszkujących te zabudowania ludzi, co wynika z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane i nakłada obow ...

Czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa prawidłowo pobrała zaliczkę na podatek dochodowy od sumy należnych świadczeń wypłaconych jednorazowo żołnierzowi z tytułu pokrycia kosztów najmu lokalu mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14 a § 4 i art.216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. nr. 8 poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa postanawia Państwa stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n ...

Czy od równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy, skoro jest to rekompensata za brak możliwości wywiązania się pracodawcy ze swoich zobowiązań wobec pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 10 ms