Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunt niezabudowany

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu zabudowanego i gruntu niezabudowanego w przypadku, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 9 czerwca 2004r., Nr PP-443/IN/46/TL/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy Podatnik zwrócił się do Ur ...

Czy sprzedaż terenu pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Od 1 maja 2004 r. grunt jest towarem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) – art. 2 pkt 6 ustawy. Zatem odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Jednak w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych ...

Czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 1.07.2004 r.) czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami mie ...

Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej (boisko) podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z przedstawionego w zapytaniu Podatnika, stanu faktycznego wynika, że przedmiotem dostawy ma być nieruchomość niezabudowana (boisko), która zgodnie z wystawionym przez Ki ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu ? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do przeniesienia powyższego prawa ? Kiedy sprzedający winien wystawić fakturę ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 02.06.2004 r., dotyczące skutków podatkowych odnośnie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego ...


Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

K. występuje jako zarządca dwóch wspólnot mieszkaniowych. Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części gruntów stanowiących nieruchomość wspólną dla każdej z tych wspólnot mieszkaniowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i ...


Wysokość opodatkowania

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Towarami zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. ustawy są m. in. grunty. Stąd odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie jednak z treścią art. 43 ust. 1 p ...

Generowanie strony w 24 ms