Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewóz (transport) zwłok

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży trumien, bez wykonywania innych usług pogrzebowych? Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy świadczeniu usług polegających wyłącznie na transporcie zwłok?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku w piśmie z dnia 12.08.2004 r. (znak: US.II-PP-443/11/2004) na zapytanie z dnia 18.06.2004 r.: Pismem z dnia 18.06.2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarboweg ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę przewozu trumny ze zwłokami do grobu na wózku (karawanie) ?

Usługa przewozu trumny ze zwłokami wózkiem - karawanem, również na zlecenie firm pogrzebowych, jest zakwalifikowana jako PKWiU 93.03.11 i jest opodatkowana wg stawki 7% (poz.160 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz.535). ...

Podatnik pismem z dnia 25 listopada 2004r. znak: ED/04/10/2004 zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o wysokości stawki w podatku od towarów i usług w kontekście przedstawionego stanu faktycznego:Podatnik świadczy usługi dla Prokuratury według zlecenia. Usługa związana jest z przewozem ciała zmarłego na określonej trasie wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem oraz ze sprzedażą worka na zwłoki. Zdaniem podatnika wymienione czynności nie są związane z przygotowaniem usługi pogrzebowej, bo według wiedzy podatnika usługi te związane są z oględzinami zwłok bądź sekcją. Podatnik usługi te opodatkowuje stawką podstawową tj. 22% VAT uznając ją jako prawidłową. Podatnik natomiast opodatkowuje stawką 7% „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensylii pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną” PKWiU 93.03 stawką 7% na podstawie zał. Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Pytanie podatnika: Czy zastosowanie stawki 22% na usługi transportu zwłok świadczone dla Prokuratury jest prawidłowe?

Po przeanalizowaniu przedmiotowego stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie stwierdza, co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Przez świadc ...

Do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury do Zakładu Medycyny Sądowej i jaką należy stosować stawkę VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2004r. złożone w dniu 12.07.2004r., uzupełnione 03.09.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonow ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usługi transportu zwłok i szczątków ludzkich?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2003 r., data wpływu 19.09.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia s ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla świadczenia usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.), jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób, informuje, jak niżej: Zgodni ...

Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku z tytułu sprowadzenia z zagranicy do kraju zwłok pracownika Spółki, który zmarł będąc na delegacji służbowej we Francji.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.06. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 24.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi przewozu zwłok?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu Zdroju stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego - 17.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów służących do przewozu zwłok, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) oraz art. 86 ust. 4 pkt 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006 r. spółki cywilnej, w sprawie udzieleni ...

wysokość stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie „przewozów pozarozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 40 ms