Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktura handlowa

Podatnik pyta, jaką stawkę podatku VAT powinien naliczać dla usług ślusarskich wykonywanych na terenie Niemiec na zlecenie firmy polskiej. Usługi te polegają na naprawie urządzeń przeznaczonych do transportu materiałów sypkich.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowanie usług związane jest więc ściśle z miejscem ich świadczenia. Podatnik wskazuje, iż świadczy na terenie Niemiec usługi ślusarskie na rzeczach ruchomych - urządzeniach przeznaczonych do transportu materiałów sypkich. Dla usług wykonywanych ...

Prowadze firme handlową zajmujacą się sprzedażą art. budowlanych. Chcę sprzedać drzwi po połowie dwóm klientkom, które są współwłaścicielkami kamienicy. Każda z nich chce otrzymać fakturę. Czy mogę wystawić dwie oddzielne faktury, a rubryce ilość wpisać #189; sztuki drzwi.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 2 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Wystawione faktury winny posiadać cechy dowodów księgowych odpowiadające warunkom określonym w § 12 rozporządzenia Min.Fin. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu, zasad wystawiania faktur (...) (Dz. U. z 1 maja 2004r. Nr 97 poz. 9 ...

Jak rozliczyć nabycie towarów od kontrahenta zagranicznego za pośrednictwem składu konsygnacyjnego położonego na terenie RP?

Z pism Podatnika wynika, iż Spółka będzie dokonywała nabycia towarów za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego znajdującego się na terenie kraju. Jednorazowa dostawa do magazynu będzie dokumentowana fakturą pro forma. Od momentu dostawy do składu konsygnacyjnego Spółka rozporządza towarem jak właściciel. Na komponenty pobierane sukcesywnie z magazynu Spółka będzie otrzymywała faktury handlowe w te ...

Podatnik, wskazując, iż wykonuje działalność zakwalifikowaną jako PKWiU 72.20.3- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania - w ramach umowy z firmą z Wielkiej Brytanii, pyta czy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) ma prawo do wystawiania faktur handlowych dla usług nie podlegających opodatkowaniu w Polsce. Ponadto w treści zapytania Podatnik stwierdza, iż za wykonane usługi wystawia faktury VAT z podatkiem wg stawki 22%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowanie wykonywanych czynności związane jest więc ściśle z miejscem świadczenia. Ogólna zasada określająca miejsce świadczenia przy wykonywaniu usług, zawarta w ustawie o VAT, stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świ ...

1. w jakich przypadkach ma zastosowanie art. 41 ust. 102.jakie elementy zawiera faktura i czy umieszczanie dodatkowych informacji nie jest błędem

W przypadku podanego przez podatnika stanu faktycznego zastosowanie preferencyjnej stawki VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535) do sprzedaży towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr.3, będzie poprawne jeżeli z umowy między dostawcą a nabywcą jednoznacznie wynika, że nabywcą jest Podatnik. Jeżeli chodzi o pytanie ...

Czy podmiot (zarejestrowany handlowiec) jedynie pośredniczący (organizujący przewóz towarów zharmonizowanych na warunkach FCA) w dostawie gazu z zastosowaniem ADT, ma obowiązek umieszczania na fakturach VAT adnotacji o naliczonym i zapłaconym podatku akcyzowym?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając na podstawie art. 13 § 1, 14a § 4, art. 15 § 1, art. 217 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym {Dz. U. Nr 29 poz. 257 z 2004r. z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie interpretacji co do zakresu i sp ...

Jak należy prawidłowo rozliczyć transakcję zakupu paliwa do samochodu ciężarowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jak prawidłowo ją zaewidencjonować?

Do organu podatkowego wpłynęło zapytanie, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportu międzynarodowego między innymi na zlecenie podmiotu zagranicznego zarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej. Duński kontrahent w ramach współpracy udostępnia podatnikowi swoją kartę paliwową, z której wnoszący zapytanie korzysta kupując paliwo do sam ...

Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. z datą wpływu do tut. Urzędu- 21.02.2005 r.- w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów praw ...

Jakie dodatkowe informacje poza wymienionymi w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) powinna zwierać faktura VAT wystawiona na montaż instalacji gazowej w samochodzie ?

W dniu 15.07.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, bu ...

Czy można zastosować 7% stawkę podatku VAT dla usług remontowo - budowlanych (wkłady kominkowe) w budownictwie mieszkaniowym, jeżeli podatnik na fakturze w jednej pozycji chce ująć usługę wraz z materiałem ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 19.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Generowanie strony w 17 ms