Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: regon

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez podatnika usług: aktorskich, realizacji i prezentacji spektakli teatralnych, programów estradowych, koncertów,w zakresie oświetlenia i nagłaśniania imprez, projektowaniu i wykonywaniu elementów scenografii, projektowaniu i szyciu kostiumów, W/w działalność została zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny jako „artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 9231 G”

Wątpliwość podatnika budzi, czy w/w czynności świadczone przez podatnika należy traktować jako całość i kwalifikować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w świetle powyższego zauważa, że przedłożone w/w zaświadczenie REGON powołujące Polską Klasyfikację Działalności wg PKD nie jest właściwą klasyfikacją dla potrzeb podatku od towarów i ...


Jakie zmiany wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy wyjaśnia, co następuje: W złożony ...

Czy spółka z o.o. w organizacji dokonująca zakupów towarów i usług już po złożeniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R, jednakże jeszcze przed nadaniem numeru NIP oraz przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem tymczasowym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów? Czy spółka z o.o. po rejestracji w KRS będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabytych przed wpisaniem do KRS?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2003 r. informuje, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług. Według st ...

Czy osoba fizyczna może zostać następcą prawnym spółki jawnej?

Wnioskiem z dnia 07.02.2005 r. skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie podatnik wystąpił o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących następstwa prawnego. Wnioskodawca wskazał, że prowadził wraz z wspólnikiem (jego matka) działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Dnia 16.12.2004r. zmarł jego wspólnik, a podatnik został jego jed ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z zakupionego środka trwałego przed otrzymaniem numeru NIP, posługując się przy transakcji zakupu numerem REGON?

Podatnik zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z zakupionego środka trwałego przed otrzymaniem numeru NIP, a po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego posługując się przy transakcji zakupu numerem REGON. Zdaniem spółki już od momentu zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym spółka nabyła prawa i obowiązki wynikające z przepisów ...

czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez dokumentami, czyli NIP oraz REGON?

Wnioskodawca w 2005 r. Rozpoczął prowadzenie działalności w spółce cywilnej XXXX - YYYY S.C. Urząd Statystyczny zgodnie ze złożonym przez podatnika wnioskiem,w wydanym REGONIE jako przedsiębiorce wpisał XXXX - YYYY S.C. Pierwszy Urząd Skarbowy nadając NIP wpisał również powyższą nazwę. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy firma na fakturach VAT ma używać nazwy zgodniez tymi dwoma dokumentami, czy ...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury nie posiadającej numeru NIP podatnika?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nr Regon na fakturze oraz w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury ni ...

Czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturze?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur korygujących i not korygujących w przypadku braku numeru NIP na fakturze stw ...

Czy można złożyć deklarację dla podatku od towarów i usług oraz wykazać w niej podatek naliczony do odliczenia, a wymogi posiadania numeru NIP na fakturach zamiast numeru REGON można skorygować notą korygującą?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktycz ...

Generowanie strony w 4 ms