Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi sprzątania


Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone po dniu 1 maja 2004 roku usługi sprzątania pomieszczeń podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie podatnika jest on uprawniony do korzystania w 2004 roku ze zwolnienia podmiotowego do momentu przekroczenia obrotu z tytułu świadczenia w/w usług w wysokości 26.919,18 zł.

Podatnik w ramach zawartej umowy zlecenia odpłatnie świadczy usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń. Zleceniodawca odprowadza do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne podatnika oraz zaliczki na podatek dochodowy. Ocenia prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej ustawą VAT - podatnikami ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować w/w usługi ?

Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi związane z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych, ich konserwacją (czyszczeniem) oraz prace remontowe naprawy kominów, ław kominiarskich, wymiany drzwi kominowych. Rodzaj prowadzonej działalności Podatnika klasyfikowany jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 74.70Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów. Ocena prawna sta ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi o symbolu PKWiU 90.00.30 – Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu oraz usługi o symbolu PKWiU 63.11 tj. usługi w zakresie prac przeładunkowych.

Z mocy zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług podlegają towary i usługi wymienione w załączniku Nr 3 do tej ustawy. W poz. 153 tego załącznika zostały wymienione usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 90.0 tj. Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem w sprawie ustalenia stawki podatku VAT na stałą konserwację ujęć wody wynikającej z konieczności dokonywania bieżących i okresowych przeglądów urządzeń technologicznych oraz cyklicznym koszeniem trawy na terenie strefy ochronnej studni oligoceńskiej i terenu przyległego do budynku technologicznego ujęcia wody?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu między innymi do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla: 1. Usług sprzątania i czyszczenia obiektów (PKWiU 74.70.1), 2. Usług czyszczenia wrobów włókienniczych i futer, pozostałe (PKWiU 93.01.13-00.00), 3. Usług czyszczenia chemicznego (PKWiU 93.01.14-00.00), 4. Oczyszczania dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu (PKWiU 90.00.30-00.00), 5. Usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKWiU 01.41.12-00.00), 6. Usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00.00).

W odpowiedzi na pismo Rejonowego Urzędu XXX, dotyczące zapytania w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem zapytania jest ustalenie stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług zakwalifik ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla świadczonych w szpitalu usług dezynfekcji, transportu zwłok, oraz sprzątania pomieszczeń?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2003 r. (data wpływu: 30 września 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Z treści pisma wynika, że Spółka świadczy us ...

Czy przychody osiągane z prowadzonej przez podatniczkę działalności gospodarczej mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Stan faktyczny: W 2004r. podatniczka wykonywała czynności sprzątania w ramach stosunku pracy, od listopada 2004r. zamierza świadczyć usługi tego samego rodzaju w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przy czym usługi te nie będą świadczone na rzecz byłego pracodawcy. W 2005r. będzie wykonywała usługi sprzątania na rzecz różnych podmiotów, nie wyklucza również świadczenia usług na rzecz byłe ...

Czy usługi sprzątania tradycyjnego wewnątrz budynków w 2005 r. opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani …z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od wykonywanych usług w za ...

Dotyczy opodatykowania podatkiem od towarów i usług- usług mieszczących się w grupowaniu PKWiU 90.03.13-00.10- oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. - Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko j ...

Generowanie strony w 21 ms