Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przepisy intertemporalne

Czy opisaną dostawę można uznać za wewnątrzwspólnotową, a jeśli tak to kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 czerwca 2004r. (wpływ do tut. Urzędu 14 czerwca 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Jak wynika ...

Podatnik pyta o możliwość odliczenia podatku naliczonego od importu towarów, który nastąpił przed zmianą ustawy o podatku od towarów i usług ?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w kwietniu 2004 r. dokonała importu towarów z ówczesnego terytorium Wspólnoty Europejskiej. Towar został odprawiony przed 1 maja 2004, a dokumenty celne, wystawione wcześniej, Spółka otrzymała po tej dacie lub też dokumenty celne zostały wystawione i przekazane Spółce po 1 maja. Pytanie Spółki dotyczy możliwości odliczenia w maju podatku naliczonego z ty ...

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.03.2004 r. sygn. akt I SA/Lu 591/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Witolda P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13.10.2003 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej powyższym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska ...

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla nieruchomości będących przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki mają zastosowanie przepisy art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r., czy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r.?

W dniu 15.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w dniu 20 grudnia 2006r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonała podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższony kapitał został pokryty wkładem niepie ...

Generowanie strony w 17 ms