Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja gruntów

Czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 1.07.2004 r.) czy naliczać podatek od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości (działek) gruntowych niezabudowanych w sytuacji, gdy sprzedawana nieruchomość znajduje się w obszarze poza granicami mie ...


dotyczy naliczania podatku od towarów i usług od sprzedaży działek budowlanych

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, pismem z dnia 23.11.2004 r. (znak: US-IIa-005/14/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług: Pismem z dnia 16.11.2004 r. (z ...

Czy od wartości, która stanowi cenę zamienianej nieruchomości należy naliczyć podatek VAT?

Gmina Miasta S. zwróciła się z zapytaniem o obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku zamiany nieruchomości gruntowej. Przedstawiając zapytanie, podała, iż dokonuje zamiany nieruchomości gruntowej o wartości 222.792 zł na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej o wartości 222.800 zł. Zdaniem Gminy przy zamianie gruntów o tej samej wartości podatek VAT nie ob ...

dotyczy sprzedaży gruntów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie z dnia 7.07.2004 r. (znak: US-IIa-005/7/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co nas ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych jako tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane bądź inne tereny zabudowane, drogi oraz sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu oznaczonych jako tereny przemysłowe - w obydwu przypadkach stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się wszelkie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lu ...

Czy zwolnione od VAT są usługi dzierżawy gruntu niezabudowanego, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z produkcją rolną, występującego w ewidencji gruntów jako użytek rolny, na podstawie umowy przeznaczonego do wykorzystania rolniczego i faktycznie użytkowanego rolniczo?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że prawidłowe jest stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 29.12.2004 r., nr IT.2013/31/04, który wpłynął 03.01.2004 r., w sprawie stawki VAT dla usług dzierżawy gruntu niezab ...

dot. rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania nowo nabytego przez przedsiębiorcę gruntu - podatkiem od nieruchomości lub rolnym (interpretacja art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 84 z późn. zm.)

Pismem z dnia .... Spółka ..., zwróciła się o udzielenie wyjaśnień, w jaki sposób w obecnym stanie prawnym opodatkowane są grunty zakupione przez Spółkę pod przyszłą inwestycję, ujęte w rejestrze gruntów jako grunty orne (kategoria RIVb, RV, RVI). Spółka stała na stanowisku, iż do czasu faktycznego rozpoczęcia inwestycji, grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, natomiast z chwilą rozpoczę ...

Czy sprzedaż gruntu figurującego w Rejestrze gruntów jako grunty orne nie posiadające aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest zwolniona z podatku VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług przy sprzedaż ...

Czy sprzedaż działki niezabudowanej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT? Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego - wg którego grunt ma przeznaczenie pod zabudowę. Natomiast wg ewidencji gruntów i budynków jest to grunt orny.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Urzędu Gminy ......... z dnia 10 marca 2005 r., – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach informuje, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem nr .......... z dnia 10.03.20 ...

Generowanie strony w 85 ms