Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: więźniowie

Czy przyznana przez Areszt Śledczy nagroda (pieniężna lub rzeczowa) za wykonywane nieodpłatnie prace (art.123a § 4 KKW) lub za dobre zachowanie (art.137 KKW), którą może otrzymać skazany zatrudniony odpłatnie, jak też nigdzie nie zatrudniony, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Nagrody są przychodami ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. wyżej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności : kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez n ...

Areszt Śledczy prosi o wyjaśnienie określenia właściwości płatnika odpowiedzialnego za:- naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez osoby osadzone od zatrudniających ich pracodawców świadczeń w postaci bonów towarowych,- sporządzenie informacji podatkowej związku z udzieleniem w/w świadczeń.

Pismem Nr ... z dnia 06 grudnia 2005 r. (wpływ: 12.12.2005 r.) Areszt Śledczy w X, zwrócił się prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych areszt śledczy jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu należności za pracę przypa ...

- w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych na potrzeby osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r. o wydanie in ...

- dotyczy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie osób osadzonych.

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), oraz art. 1a ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2006r o wydanie in ...

Generowanie strony w 26 ms