Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenia grzewcze

Czy istnieje możliwość dokonania odliczenia od podatku wydatków poniesionych w 2003 r. na: wykonanie do budynku nowego przyłącza do sieci gazowej, wykonanie koniecznej dokumentacji: mapek sytuacyjnych, i dokumentacji sieci gazowej wewnątrz budynku mieszkalnego, zakup gazowych kotłów CO, gazowych podgrzewaczy wody, kuchenek gazowych, roboty związane z wykonaniem instalacji gazowej wewnątrz budynku?

Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zmianami/ w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowi, że podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 zmniejsza się jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację ...

Czy w ramach ulgi na remont lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy użyczenia, podatnik może odliczyć wydatek poniesiony na zakup pieca akumulacyjnego?

W 2004 r. i 2005 r. na mocy przepisów przejściowych – art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmi ...

Czy zakup i koszt wymiany uszkodzonej grzałki w przepływowym podgrzewaczu wody podlega odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 01.08.2005r.) uzupełnionego o własne stanowisko i opłatę skarbową w dniu 08.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy przysługuje możliwość odliczenia od podatku dochodowego wartości opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Regulacji Energetyki taryfą dla paliw gazowych, z tytułu realizacji przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego w ramach ulgi remontowej.W myśl prawa budowlanego obiekt budowlany to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi będącymi całością techniczno użytkową. Przebudowę /modernizację/ obiektu budowlanego należy interpretować jako wykonanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Zmiana nośnika energetycznego z węglowego na gazowy w budynku mieszkalnym wymaga budowy elementów doprowadzających gaz do odbiorników. Opłata za przyłączenie daje prawo do przyłączenia do sieci gazowej i stanowi odpłatność za wykonanie przyłącza do sieci.Wysokość poniesionych wydatków jest udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17 jeżeli w roku podatkow ...

W czerwcu 2004r podatnik kupił i zainstalował urządzenie do słonecznego podgrzewania wody. Z tytułu zakupu urządzenia zapłacił podatek VAT w wysokości 22%, który przed 01.05.2004r wynosił 7%. Podatnik pyta czy może ubiegać się o zwrot różnicy zapłaconego VAT.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdza, iż przedstawione w przedmiotowym ...

Czy zakup agregatu prądotwórczego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowo- modernizacyjnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2006 r., (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionym w dniu 27 marca 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Wniosek dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla dostawy urządzeń grzewczych.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 21.02.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku właściwej dla ...

Czy kupując olej opałowy do agregatów chłodniczo-grzewczych powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2006 roku, postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe. UZASADNIENIE ...

Generowanie strony w 6 ms