Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatnik

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podatek dochodowy od osób fizyczny ...

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2000 r., odnosi się tylko do "innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe".

Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi pod nazwa "V." Laboratorium Chemiczne w N., które uzyskało status zakład ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kopalnię „X.” Krzysztof S. Robert S. s.c. w dniu 28.05.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 16.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą zlikwidował. Ostatnia deklaracja VAT – 7 wykazywała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Czy jeżeli podatnik podejmie działalność gospodarczą pod tym samym NIP-em w okresie krótszym niż 36 miesięcy, to będzie mógł kontynuować rozliczenie podatku od towarów i usług ?

Stosownie do regulacji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności wymie ...

Czy pracownik zatrudniony od 01.06.2003r. ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. kosztów uzyskania przychodów za 7 miesięcy, pomimo że wynagrodzenie za pracę otrzymuje dopiero po upływie każdego przepracowanego miesiąca ?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty po ...

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakwalifikowana przez GUS wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do: sekcji I – usługi pasażerskie terminali kolejowych w tym sprzedaż biletów grupy 63.2 – usługi wspomagające transport klasy 63.21 - usługi wspomagające transport kolejowy,w sytuacji gdy przewidywanym przychód z tej działalności w roku 2003 wyniesie około 58.000,00zł może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowym wg stawki 8,5%. Działalności jest prowadzona w zakresie usług sprzedaży biletów PKP.

W związku z pismem z dnia 18.12.2003r. odnośnie ustalenia formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5% z prowadzonej działalności w zakresie usług sprzedaży biletów PKP, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że działalność prowadzona przez Panią zakwalifikowana jest przez GUS wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobó ...

uzupełnić

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 16.12.2003 r. (data wpływu 30.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z wynajmu nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków tylko u jednego z nich, prawa do odliczenia przez jednego z małżonków całości podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT wystawionej tylko na jednego mał ...

Fundacja prosi o wydanie opinii czy przekazanie darowizny rzeczowej przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacja zakupiła instrument muzyczny i chce przekazać go w formie darowizny (na podstawie umowy darowizny) na rzecz studenta z gminy X. Pomoc studentom jest realizacją celów statutowych Fundacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2004 r.) znak: L.dz. 52/2004 w sprawie zakresu stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje: zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ...

Kiedy powstaje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w związku ze wznowieniem przez osobę fizyczną działalności po przerwie, jeżeli prowadziła ww. ewidencję w zlikwidowanej działalności?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 2 marca 2004 r., nr IV/443/8/04/I o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 stycznia 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 20 lutego 2004 r., ...

Rejestracja państwowej jednostki nie posiadającej osobowości prawnej jako podatnika VAT czynnego na podstawie art. 157 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz zastosowanie art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w stosunku do powyższej jednostki.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 08.04.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług informuje: W myśl art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2 ...

Generowanie strony w 13 ms