Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochód z najmu

1. Czy dochody uzyskane z wynajmu, bądź z serwisu komputerowego jeżeli zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością oświatową będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wydatki na zakup środków trwałych (podlegających amortyzacji) przeznaczonych na cele szkoły, można uwzględnić jako wydatek pokryty z wcześniejszych dochodów, które dzięki temu są zwolnione z podatku dochodowego?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkolnictwa, organizowania kursów zawodowych i językowych dla dorosłych (posiadając zaświadczenie o wpisie szkół i placówek niepublicznych), wynajem powierzchni lokalowych oraz serwis komputerowy. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż dochody uzyskane z ...

W wyniku likwidacji bursy, należności z tytułu najmu lokali wpływają na konto szkoły, która przejęła majątek bursy. Czy wpływy z tytułu sprzedaży, którą bursa rozliczyła w deklaracjach VAT-7, szkoła powinna wliczać do obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika z dnia 12 października 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że szkoła z dniem 1 ...

Czy istnieje obowiązek składania deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5) w przypadku uzyskania dochodu z najmu nieprzekaraczającego kwoty 2.789,89 zł?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie na pisemne zapytanie podatnika z dnia 25 października 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że poza zasiłkiem prze ...

Podatnik wynajmował firmie lokal mieszkalny. Od otrzymanego czynszu odprowadzał zryczałtowany podatek dochodowy. Z tytułu wynajmu najemca wpłacił zwrotną kaucję gwarancyjną w wysokości 2300 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń. Po zakończeniu najmu ustalono zniszczenia w lokalu na kwotę 1670 zł. Czy otrzymana część kaucji gwarancyjnej stanowi przychód podatnika?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w roku 2004 od uzyskanego przychodu z wynajmu lokalu odprowadzał Pan zryczałtowany podatek dochodowy. Na podstawie zawartej umowy najemca wpłacił kaucję gwarancyjną na pokrycie ewentualnych należności tytułem najmu. Część kaucji gwarancyjnej została zaliczona na pokrycie zniszczeń w wynajmowanym lokalu, co wynika z raportu zdawczo - odbiorczego. Zgodn ...

1. Czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1.05.2004 r. osoba wynajmująca podmiotowi gospodarczemu budynek mieszkalny będący jej osobistą własnością na podstawie jednej umowy najmu zawartej na okres 10 lat jest podatnikiem podatku VAT z tego tytułu? 2. Czy rozbudowa budynku przez najemcę może wpłynąć na sposób rozliczania podatku przez podatnika podatku od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 25.08.2004 r. (data wpływu 27.08.2004 r., bez znaku), uzupełnione w dniu 9.09.2004 r. dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, zawierające następujące zapytania: czy na podstawie ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.05.2004 r. oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od tow ...

Czy niewykorzystana ulga uczniowska przyznana podatnikowi w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej - zlikwidowanej dnia 27.12.2004 r. - może być odliczona od: 1) zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2005 - należnego od osiaganych przychodów z tytułu umowy najmu w sytuacji, gdy umowa najmu nie jest zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wykazanych przez męża w zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu podatnika, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ten rok - PIT-28 oraz od zaliczkowo płaconego ryczałtu z tego źródła przychodu w ciagu 2005 roku? 2) podatku dochodowego od osób fizycznych: a) wynikającego ze złożonego przez podatnika za rok 2004 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z tyt. otrzymywanej renty inwalidzkiej i zasiłku chorobowego w 2004 roku, b) wynikającego ze zlożonego w 2006 roku przez małżonka za rok 2005 wspólnego zeznania o wysokości osiągniętego przez małżonków dochodu z tyt. otrzymywanych w 2005 roku rent inwalidzkich?

Podatnik do dnia 27.12.2004 roku prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą – zakład fryzjerski, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej. W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej podatnik prowadził szkolenie uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu i z tytułu wyszkolenia uczniów została przyznana podatnikowi ulga uczniowska w zryczałtowanym ...

Czy dochody uzyskane z tytułu najmu nieruchomości winny być rozliczane i opodatkowane przez każdego ze współwłaścicieli proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pan jednym ze współwłaścicieli nieruchomości wynajmowanej na cele użytkowe (udział w wynajmowanej nieruchomości wynosi 0,25). W dniu 1 stycznia 2005r. zgłosił Pan rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu nieruchomości, wybierając opodatkowanie dochodów osiągniętych z tejże działalności według ...

1) Czy jest obowiązek sporządzania załącznika PIT 5X jeżeli osoba fizyczna wnosi aportem do spółki cywilnej lub handlowej składniki objęte remanentem z poprzedniej działalności? 2) Jak należy rozliczać przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania...(art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawa o pdoof)?

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie ustala się dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej, jeżeli m.in.: osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki objęte remanentem.Dotychczasowa działalność prowadzona jako firma jednoo ...

Czy osiągając dochody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, przyjmując za podstawę opodatkowania wartość netto wynikającą z faktur VAT, obejmujących zarówno czynsz najmu, jak i opłaty eksploatacyjne, nie zawyża się podstawy opodatkowania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolit.y - Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu złożonego przez Panią Joannę Skomra w dniu 3.01.2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zryczałtowanego podatku ...

Czy opłaty za media, które najemca uiszcza na podstawie zapisu umowy najmu są dla wynajmującego przychodem z najmu lokalu podlegającym opodatkowaniu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik uzyskuje przychody - opodatkowane w formie ryczałtu - z tyt. umowy wynajmu pomieszczeń biurowych. W umowie najmu ustalono, iż najemca ponosi 80% kosztów zużycia energii elektrycznej, 50% kosztów ogrzewania budynku oraz 50% kosztów zużycia wody. Odrębny paragraf umowy określa miesięczną płatność czynszu 1.100,-zł płatnych z góry do każdego 10 ...

Generowanie strony w 13 ms