Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność sezonowa

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. świadczone przez niego usługi należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy VAT.W ocenie podatnika świadczenie usług na podstawie w/w umowy zlecenia nie jest działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podatnik od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sezonowej sprzedaży artykułów przemysłowych. W dniu 1.02.2003r. podatnik podpisał umowę zlecenia, w ramach której zobowiązał się do odpłatnego wykonywania na rzecz zleceniodawcy prac, które określił jako cyt.: „osobiste sprzątanie dwa razy w tygodniu sklepu przy użyciu sprzętu i środków czystości zleceniodawcy oraz dorywcze zastę ...

Jak płacić podatek od nieruchomości gdy grunty sezonowo wykorzystywane są pod trasy zjazdowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Burmistrz Krynicy-Zdrojupostanawia ocenić stanowisko Kolei o następującej treści: Kolej uważa, że grunty wykorzystywane pod trasy zjazdowe winna przez okres faktycznego ich wykorzystania płacić podatek od nieruchomość w/g stawki dla gruntów związanych z działalnośc ...

Czy w przestawionym stanie faktycznym czasowe zaprzestanie wykonywania czynności przed końcem roku podatkowego /działalność sezonowa/ spowoduje zmniejszenie kwoty obrotu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT ? Zdaniem podatnika "zawieszenie" wykonywania czynności opodatkowanych przed końcem roku podatkowego nie powoduje zmiany progu obrotu liczonego proporcjonalnie, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia działa ...

W brzmieniu nadanym art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 12 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 19, poz. 185 (obowiązującym od dnia 26 marca 2002 r.), zgodnie z którym przepisu ust. 4 art. 21 (dot. ograniczenia wysokości kwoty zwrotu bezpośredniego) nie stosuje się na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej, Sąd stwierdził, że brak w nim zastrzeżenia, iż sezonowość wskazanych w nim rodzajów działalności (produkcja rolna, produkcja rolno-spożywcza czy skup produktów rolnych) odnosi się wyłącznie do takiego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Konstatację powyższą, zdaniem Sądu, potwierdza brzmienie tego przepisu przed zmianą, zgodnie z którym przepisu ust. 4 art. 21 nie stosuje się, gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona charakterem działalności podatnika, jej sezonowością lub nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uwzględnił skargę Żanetty O i uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 4 marca 2003 r. wydaną w przedmiocie ograniczenia zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. Sąd podał, że decyzją tą, wydaną na podstawie art. 21 ust. 1, 2, 3, 4 , 5 i 5a oraz art. 6a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us ...

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup ośrodka wypoczynkowego, ubezpieczenie majątku działalności sezonowej itp. wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu przez cały rok podatkowy, również w przypadku wykreślenia z wpisu ewidencji działalności gospodarczej miejsca prowadzenie oraz rodzaju prowadzonej działalności na określony czas, z zamiarem kontynuowania w przyszłości?

Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006r. (data wpływu 04.08.06r.) Pana NIP, zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wy ...

Czy dzierżawca użytków rolnych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, prowadzący na tych gruntach działalność gospodarczą (wyciągi i trasy narciarskie), powinien w sezonie zimowym płacić podatek od nieruchomości jak za grunty związane z działalnością gospodarczą zaś w sezonie letnim podatek rolny zgodnie z klasyfikacją zawartą w ewidencji gruntów?

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną informację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla XXXX Spółka z o. o. Oceniając stanowisko spółki przedstawione we wniosku z d ...

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie poniesione wydatki na utrzymanie powyższej nieruchomości w okresie nie wynajmowania pokoi z chwilą otrzymania faktury, rachunku lub innego dokumentu, czy też powinna je „zawiesić” na koncie rozliczenia międzyokresowe i dopiero z chwilą uzyskania przychodu zaksięgować ww. koszty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. Przy zmianie formy opodatkowania przez jaki okres Wnioskodawca może amortyzować kombajn i samochód osobowy w opisanej sytuacji? 2. Jaką Zainteresowany ma przyjąć wartość początkową opisanych środków trwałych? 3. Przez jaki okres w roku z uwagi na działalność sezonową Wnioskodawca może amortyzować kombajn, a przez jaki samochód osobowy? 4. Czy Wnioskodawca może komputer wpisać do ewidencji środków trwałych i amortyzować przez pełny okres, czy przez okres skrócony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 22 ms