Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: schronisko

Czy osoba fizyczna prowadząca szkolne schronisko młodzieżowe korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2004 r. (uzupełnione w dniu 26.09.2004 r.) dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych działalności w zakresie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku informuje: Zgodnie z art. 5a pkt ...

Czy przekazana darowizna na cel charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "X" podlega odliczeniu od dochodu?

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 5 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, oraz art. 30a-30c stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 5c, 6, 8 ust. 10-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi pobytu zwierząt w ośrodku wczasowo - rehabilitacyjnym, gdy właściciel zwierzęcia korzysta z usług tego ośrodka?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika w dniu 05.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Podatnik p ...

W internacie Zespołu Szkół w okresie wakacji funkcjonuje schronisko szkolne i świadczy usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W schronisku zakwaterowuje się grupa młodzieży szkolnej (obóz wędrowny). Czy usługa ta korzysta ze zwolnienia?

Odpowiadając na pismo z dnia 15.07.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie podatku od towarów i usług w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez szkołę w piśmie stanu faktycz ...

Zwracam się z zapytaniem czy według ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) prawidłowe jest klasyfikowanie podstawowych usług świadczonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt jako usługi weterynaryjne pozostałe, a co za tym idzie opodatkowania ich stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Wymienione usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej, zakwlifikowane zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych do symbolu PKWiU 85.20.11-00.00"Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych" (według załączonej opinii), zgo ...

dotyczy: odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn przekazanych na rzecz organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

W dniu 21.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek (uzupełniony w dniu 02.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. przekazała Pani darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt działającego pod naz ...

Czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku podatkowym 2005 może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 11.05.2005 r. złożyła Pani wniosek z zapytaniem czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2005 r. może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w latach ubiegłych. Dotychczas przedmiotowa działalność była sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.42, natomiast po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Rady ...

Do świadczonych przez Stronę usług schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych należy stosować stawkę podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finan ...

Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z jego działalności statutowej są zwolnione przedmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 3 ms