Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ławnik

dotyczy wynagrodzeń ławników pełniących czynności w sądzie

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu pismem z dnia 15.07.2004 r. znak USXV/415/22/04 informacji, wydanej w trybie art. 14a § 1 wyżej cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie Sądu z dnia 16.06 ...

Strona zwraca się z prośbą o wyjaśnienia w zakresie obowiazków płatnika w odniesieniu do rekompensat wypłacanych przez sądy ławnikom.

Działając na podstawie art.14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137, poz.926 zpóźn.zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Pismem z dnia 18.10.2004, Sąd Rejonowy zwrócił sie z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiajac następujący stan faktyczny: Sądy wypłacają ławnikom re ...

Czy wypłacane ławnikom rekompensaty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? Czy sąd jako płatnik obowiązany jest pobrać zaliczki na podatek dochodowy? Czy mają zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, w odpowiedzi na pismo znak: F: 311/411/2004, data wpływu 19.08.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 27.08.2004 r. (znak: F: 311/439/2004) w sprawie udzielenia informacji w zakresie opodatkowania wypłacanych przez Sąd ławnikom rekompensat, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co nast ...

dotyczy opodatkowania należności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 28.06.2004 r. ...

dotyczy opodatkowania nalezności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku pismem z dnia 16.07.2004 r. (znak: US-P ...

dotyczy opodatkowania należności ławników

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz uwzględniając stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 15.11.2004 r. (znak: PB5/AŁ-033-69-1612/04), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 20.07.2004 r. (znak: PO.V/4 ...

Czy rekompensaty wypłacone ławnikom są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Wypłacone na podstawie art. 172 § 3 i § 4 ustawy z dnia 21.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.) rekompensaty dla ławników, jako wynagrodzenie za czas wykonywania czynności w sądzie, stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. ...

Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania wysokości kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT 11/8B w następującej sytuacji:Na podstawie art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych , za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. W 2004 roku rekompensata ławnika wynosiła 51,53 zł.Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensaty wypłacane ławnikom uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.Sąd wypłacający rekompensaty, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści w/w artykułu płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust.9 pkt 5 w/w ustawy, tj w 2004 roku 102,25 zł miesięcznie. Tak więc w sytuacji, gdy ławnik będzie brał udział w czynnościach sądowych tylko jeden raz w miesiącu, uzyskany przez ławnika przychód za dany miesiąc będzie niższy od kosztów uzyskania przychodów określonych ustawą. W związku z powyższym jakie płatnik po winie zastosować koszty uzyskania przychodów: 102,25 zł bez względu na wysokość uzyskanego przychodu, czy też 51,53 zł, tj w wysokości uzyskanego przychodu. Jakie koszty uzyskania należy zastosować w rozliczeniu rocznym w niżej przedstawionej sytuacji:Miesiąc przychód koszty uzyskania IV 5 1,53 zł 102,25 zł czy 51,53 złVI 103, 06 zł 102,25 zł XII 154,59 zł 102,25 złOgółem 309,18 zł 306,75 zł czy 256,03 złPonadto proszę o wskazanie, w której pozycji części E zeznania PIT- 1 1/8B należy ujmować przychody ławników z tytułu otrzymanych rekompensat.W związku z obowiązkiem wystawienia PIT-11/8B za 2004 rok do końca lutego b. r. uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi. (...) W uzupełnieniu naszego pisma z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie rekompensat ławnikom i rozliczeniu rocznym ławników, (...) w (...) stoi na stanowisku, że koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane w wysokości 102,25 zł miesięcznie -niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Również w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania przychodu powinny być wykazane w kwocie należnej, t j. będącej wielokrotnością kwoty 102,25 zł (w zależności od ilości miesięcy, w których ławnik uzyskiwał przychody), natomiast w przypadku, gdy w rozliczeniu rocznym (PIT 11/8B) koszty uzyskania będą wyższe od uzyskanych przychodów wówczas dochód do opodatkowania będzie wynosił 0 zł. (...)

P O S T A NO W I E N I E Na postawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko (...) w (...) przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2005r. w przedmiocie zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłaconej ławnikom rekompensaty pieniężnej jest praw ...

Czy rekompensaty wypłacane ławnikom są wolne od podatku dochodowego ,czy opodatkowane?

Sąd w oparciu o przepisy art. 172 par. 4 ustawy z dnia 27.07.2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U nr. 198 poz. 10-7 ze zmianami) wypłaca ławnikom , którzy nie pozostają w stosunku pracy rekompensatę pieniężną. W oparciu o przepisy cyt. ustawy ławnicy zamieszkali poza siedzibą Sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów ...

Czy otrzymywane przez ławników rekompensaty pieniężne za czas wykonywania czynności w sądzie stanowią przychód określony w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy rekompensatę jaką otrzymuje ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie zgodnie z art. 172 § 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Sąd powinien potraktować jako przychód zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. ...

Generowanie strony w 10 ms