Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta inwalidzka

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta wojskowa z tytułu inwalidztwa definitywnnego poza wojną, która wypłacana jest przez Ministerstwo Obrony Republiki Francuskiej?

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w większości umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu emerytury i renty otrzymywane w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie będącym miejscem zamieszkania emeryta lub rencisty. Niezależnie od postanowień tych umów przy opodatkowaniu emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy mają zastosowanie zwolnienia zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy ...

Czy w przedstawionej sytuacji otrzymywane przez Podatniczkę z Niemiec świadczenie po zmarłym mężu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Podatniczka otrzymuje z Niemiec rentę po zmarłym, mężu, który był inwalidą wojennym otrzymującym rentę w związku z utratą na skutek działań wojennych wzroku. Jak wynika zaś z zaświadczenia Urzędu ds. zaopatrzenia w Ravensburgu renta którą po mężu otrzymuje Podatniczka jest zaopatrzeniem dla pozostałych przy życiu najbliższych osób poległych (rentą dla wdów) wypłacaną zgodnie z Ustawą o Zaopatrzeni ...

Pytanie dotyczy opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu zaległej renty inwalidzkiej.

Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu, ZUS wypłacił Pani w 2004 r. należności z tytułu zaległej renty inwalidzkiej przysługującej za okres od listopada 2000 r. do stycznia 2004 r. Od powyższych należności płatnik tj. w tym przypadku ZUS potrącił zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej w wysokości obowi ...

Obowiązek złożenia zeznania rocznego za 2004 rok, w przypadku uzyskiwania dochodów z emerytury krajowej oraz renty francuskiej, wypłacanej za pośrednictwem banku.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących obowiązku złożenia zeznania rocznego za 2004 rok w przypadku uzyskiwania dochodów z emerytury kraj ...

Czy renta inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidztwa, jest dochodem, o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz 176 ze zm.)?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia ... 2005 roku wniesionego przez E.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu .... 2005 roku Nr US ... stwierdzające nieprawidłowość stanowiska dotyczącego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?

Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy może skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia. W uzasadnieniu Wnioskodawca podniósł, że w przeszłości uległ wypadkowi i ciężkiemu u ...

Pytanie dotyczy opodatkowania renty inwalidzkiej otrzymywanej przez Podatnika z Australii.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... pełnomocnika Pana ... z dnia 25.01.2006r. (data wpływu do US 27.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania renty in ...

Czy osobie zaliczonej do I grupy inwalidztwa, u której stwierdzono na trwale całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji z ogólnego stanu zdrowia i wzroku, do tej pory pobierającą rentę, a otrzymującą obecnie emeryturę na podstawie wydanej przez ZUS decyzji o przekwalifikowaniu renty na to świadczenie, będzie przysługiwało nadal prawo do odliczania od dochodów ponoszonych wydatków na cele rehabilitacyjne?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizy ...

Gdzie jest opodatkowana renta inwalidzka otrzymywana z Bułgarii przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 11 kwietnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1995 r. ...

Generowanie strony w 12 ms