Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: własność odrębna

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu w sytuacji otrzymanej przez Spółdzielnię wkładu budowlanego na poczet tej własności przed 01.05.2004?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Krakowie działajac na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo spółki z dnia 28 kwietnia 2004 r. (data wpływu 29.04.2004 r.) udziela następujacej informacji: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2 ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować ustanowienie własnościowego prawa do garażu i ustanowienie odrębnej własności ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 15.06.2004 r., wyjaśnia: Przepis zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 5 ...

Czy odpłatne zbycie odrębnej własności budynku warsztatowego wraz z halą, w stanie surowym zamkniętym, posadowionych na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodwym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 14.03.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 15.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Prezydent Miasta Radomia udzielił interpretacji przepisu art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych na wniosek "S" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w R. stwierdzając, że spółka posiadająca status ZPCh w odniesieniu do budynków będących własnością spółki i przez nią użytkowanych, a wybudowanych na gruncie osoby fizycznej nie jest podatnikiem i z tego względu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od tych obiektów.

DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w składzie: Barbara Makulska - przewodnicząca składu orzekającego, Anna Ambroziak Nowomiejska - członek etatowy, Maria Zając - członek etatowy, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29-08-1997 roku Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60/, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia ...

dotyczy ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: - poniesionych wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego od dnia jego odbioru, - spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 60), art. 27a ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku do ...

Czy nabycie prawa własności gruntu w miejsce dotychczasowego użytkowania wieczystego budynków trwale zwiazanych z gruntem, używanych przez okres 10-25 lat, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo Spółdzielni z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu do tut. organu 17.11.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie ...

Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, nabytego w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa w prawo odrębnej własności do tego lokalu stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie:art. 14 a) § 1, 3 i 4, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2005 r, Nr 8 poz. 60 ze zm.);art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r ( Dz.U z 2000 r, Nr 14 poz. 176 ze zm. ) w związku z zapytaniem z dnia 23 czerwca 2005 r w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochod ...

Czy zachodzi obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w części w drodze darowizny i w części w drodze spadku? Zniesienie współwłasności między rodzeństwem (obdarowani w drodze spadku i darowizny nieruchomością w równych częściach) nastąpiło bez żadnych spłat i dopłat, zaś należna podatnikowi część nieruchomości nie przekroczyła jego udziału spadkowego i darowizny.”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.05.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze darowizny i w części w drodze spadku ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U z a s a d n i e n i e W dniu 04.02.1993 r., Wnioskodawcy po uzupełnieniu wkładu budowlanego, na mocy u ...

Czy hipotezą art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte jest zbycie prawa własności budynku wybudowanego na gruncie nie stanowiącym własności dokonane w opisanych wyżej okolicznościach, a w konsekwencji: czy stan ten rodzić może po stronie sprzedawców konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku, złożonego w dniu 20.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowy ...

Generowanie strony w 58 ms