Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dyrektywy Unii Europejskiej

Czy na podstawie art. 15 dyrektywy unijnej 77/388/CEE świadczenie usług na terenie kraju na rzecz Komisji Europejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadza zasadę opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonych czynności, których katalog zawiera art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają: - odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, - odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - ...

Czy otrzymana dotacja przedmiotowa na działalność statutową, której celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie na złożone w dniu 10.08.2004 r. i uzupełnione w dniu 20.08.2004 r., zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji przedmiotowej otrzymanej od Miasta i Gminy w Połańcu na działalność statutową, udziela inform ...

Jaki jest prawidłowy sposób rozliczania podatku VAT w przypadku gdy przedmiotem działalności Podatnika jest m.in. handel używanymi samochodami osobowymi, pochodzącymi zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza Unii?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r. zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach pismem Nr USII/443-61/04 z dnia 29.10.2004 r. na zapytanie Podatnika z dnia 29.09.2004 r.Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...

Czy dywidenda wypłacona przez spółkę zależną spółce dominującej, jest wolna od podatku, gdy okres 2 letniego posiadania udziałów upływa po dniu uzyskania dochodów z tytułu dywidendy ?

W związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach (PD3-005-80/04 z dnia 22.12.2004 r.) dotyczącym sprostowania udzielonej odpowiedzi nr RO/436/193/2004, stosownie do postanowień art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach zmienia odpowiedź udzieloną na podstawie art. 14a § 1 ustawy ...

1. Czy zakup środków produkcji do uprawy tytoniu traktować jako służący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej ? 2. Czy od Funduszu Plantatorskiego w części, w której dofinansowana jest sprzedaż naliczyć należny podatek VAT ? 3. Czy pomniejszać wartość netto i naliczony podatek VAT proporcjonalnie o kwotę dofinansowaną z Funduszu Plantatorskiego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2004 r. (data wpływu do urzędu 09.07.2004 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że od 1 maja 2004 r. zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 54), obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subw ...

Dotyczy opodatkowania dostawy towarów lub jego eksportu na potrzeby organizacji wchodzącej w skład sił zbrojnych USA-Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego, a w szczególności dokonywanej sprzedaży wyrobów szklanych dla organizacji będącej zaopatrzeniowcem Sił zbrojnych USA.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Teks jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdz ...

Czy wypłata dywidendy na rzecz Skarbu Państwa w postaci aktywnych składników majątku przesyłowego w wyniku realizacji obowiązków nałożonych przepisami dyrektywy UE oraz Prawa energetycznego, dokonana w formie przeniesienia tych składników do Spółki Przesyłowej w wykonaniu przekazu, będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 26 czerwca 2003r. Uchwalona została Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. W art. 9 tej dyrektywy przewidziano wydzielenie ze struktury przedsiębiorstwa gazowniczego operatorów systemu przesyłowego. W ramach procesu restrukturyzacji w dniu 5 października 2004r Rada Minist ...

Czy darowizna posiadanych przez Spółkę udziałów w xx na rzecz Skarbu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 26 czerwca 2003r. Uchwalona została Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. W art. 9 tej dyrektywy przewidziano wydzielenie ze struktury przedsiębiorstwa gazowniczego operatorów systemu przesyłowego. W ramach procesu restrukturyzacji w dniu 5 października 2004r Rada Minist ...

Czy dochód na podstawie umowy o dzieło z firmą, któar realizuje projekt finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.07.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko iż dochód uzyskany na podstawie umowy o dzieło zawarte ...

Czy dywidenda wypłacana spółce szwajcarskiej korzysta ze zwolnienia na podstawie umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Spółce dużą część udziałów (co najmniej 25%) ma objąć spółka prawa szwajcarskiego o konstrukcji spółki akcyjnej (dalej: Spółka szwajcarska). Jednym z następstw objęcia udziałów Spółki przez podmiot szwajcarski będzie konieczność wypłacania mu dywidendy. W związku z tym Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przepisów dotyczących opodatk ...

Generowanie strony w 4 ms