Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podnoszenie kwalifikacji

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podatek dochodowy od osób fizyczny ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 7.04.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) podatek dochodowy zmniejsza się na zasa ...

Koszty uzyskania przychodów

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 15.04.2003 r. uprzejmie informuje, że poruszone w nim zagadnienie dotyczące zaliczania w koszty działalności wydatków przedsiębiorcy poniesionych na odpłatne dokształcanie regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z przepisów wymienionej ustawy wyni ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie podatku VAT od przychodów uzyskiwanych przez placówkę oświatową Urząd Skarbowy w Burku-Zdroju uprzejmie informuje: Prowadzenie kursów udoskonalających, szkoleń, konferencji przedmiotowo metodycznych i konsultacji dla nauczycieli gmin ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów: Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę - zlecenie na wykonanie na rzecz Spółki różnego rodzaju świadczeń, ściśle związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Ponadto z aneksu do umowy - zlecenia wynika, że Spółka zobowiązała się do pokrywania wydatków związanych z opłatami za aplikację radcowską.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 grudnia 2003 r., dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów informuje jak poniżej. Z wniosku Spółki wynika, że zawarła ona z osobą fizyczną umowę zlec ...

Pismem z dnia 28 stycznia 2004 roku Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wydatki na naukę w Policealnym Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy je traktować jako wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz centralnego ogrzewania i jednocześnie ponosi wydatki na kształcenie w Policealnym Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych. Według podatnika wydatki związane z nauką powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są bezpośrednio związane z wykonywaną działalnośc ...

Czy świadczenia dla nauczycieli, wypłacane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w oparciu o przedstawiony stan faktyczny wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 ...

Czy w związku z poniesieniem w 2003 r. wydatków na szkolenie na kursie "przewoźnik (certyfikat kompetencji zawodowych)", zakończonym egzaminem, podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego, w przypadku opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1 i 1a, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 2 lit. d) us ...

Czy kwoty przekazane pracownikom w ramach refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podstawie okazanych dowodów poniesienia wydatku przez pracownika stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki (faktura bądź inny dokument za szkolenie lub studia jest wystawiony na pracownika, a Spółka dysponuje kopią dowodu zapłaty)

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jako pracodawca finansuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników poprzez współfinansowanie różnych form kształcenia (studiów wyższych i podyplomowych pracowników). Bank, zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową refunduje pracownikom maksymalnie do 50 % kosztów danej formy kształcenia po spełnieniu określonych warunków.Refundacja ...

Jakie wydatki można odliczyć od podstawy opodatkowania?

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.), są nimi wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem szczegółowo wymienionych w art. 23 tej ustawy. W związku z tym, jeżeli nawet dany wydatek nie został wymieniony w art. 23 ustawy ...

Generowanie strony w 36 ms