Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dział spadku

Nieruchomość, którą sprzedałam dnia 23.08.2004 r. pierwotnie stanowiła własność mojego ojca. W drodze dziedziczenia ustawowego otrzymałam wraz z siostrą i matką po trzeciej części. Ojciec zmarł w 1983 r. Sprawa spadkowa toczyła się około1990 r. Sąd w dniu 13.09.2002 r. dokonał działu spadku i zniesienia współwłasności bez obowiązku spłat i dopłat i przyznał mi nieruchomość na wyłączną własność. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?

Stosownie do postanowień art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu zapytania z dnia 31.08.2004 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości wyjaśnia, że zgodnie z art. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spłaty uzyskanej w wyniku działu spadku

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji podatkowej z dnia 7.10.2004 r. (znak: US.PDb-415/5/04) wydanej w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spła ...

Dotyczy kwestii:- sprzedaży nieruchomości nabytej orzeczeniem sądowym z dnia 29.11.2002 r. o dziale spadku po E.Z., J.Z. i E.Z. przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym ją nabyto,- sprzedaży tej nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym ją nabyto po uprzednim nieodpłatnym zniesieniu współwłasności należącej do I.Z., J.W. i D.K., tj. bez spłat i dopłat w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lu ...

Czy sprzedaż nieruchomości będzie polegała 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu?

STAN FAKTYCZNY.W dniu 11.01.2005r. na podstawie umowy o przeniesienie własności nieruchomości i umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego za Repertorium A Nr 90/2005 w Kancelarii Notarialnej notariusz ... w Białymstoku przy ul. ..., sprzedała Pani:- na rzecz A. i J. małżonków K. w 716/1716 części oraz na rzecz J. i I. małżonków K. w 1000/1716 części własność nie zabudowanej nieruchom ...Jak opodatkować przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku i w części w drodze zniesienia wspólwłasności?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia .... 2005 r. wniesionego przez Mirosława K. zam. ... reprezentowanego przez pełnomocnika Grażynę K. zam. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... Nr ... z dn. .... 2005 r. stwierdzające nieprawidłowość stano ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności objęty jest zwolnieniem od podatku dochodowego?

W dniu 15.03.2005r. do tut.Urzędu Skarbowego wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60). W przedstawionego stanu faktycznego sprawy zawartego we wniosku wynika, iż w dniu 19.04.2001r. nabyła Pani w drodze spadku 1/2 część nieruchom ...

- dotyczy wystawiania imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-8C) oraz sposobu ustalania dochodu podatnika wykazywanego w tej informacji w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży, nabytych w drodze spadku, udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Pismem z dnia 2 lutego 2005 r. (data wpływu 07.02.2005 r.), uzupełnionym w dniu 04.03.2005 r., Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w 2004 roku nabyła od spadkobierców po zmarłych pracownikach udziały w kapitale zakła ...

Czy w związku ze sprzedażą wydzielonych z nieruchomości działek budowlanych istnieje obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Stan faktyczny wynikający z wniosku: - w latach 1976-1980 Państwo Maria i Robert X nabyli ziemię rolną o powierzchni 1,4095 ha, - w 2001 roku zmarł Pan Robert X, a spadek po nim nabyli: wdowa Maria X w 1/4 części oraz czterech synów po 3/16 części, - w 2002 roku został przeprowadzony dział spadku, w ten sposób, że cały udział wynoszący 1/2 część opisanej nieruchomości, bez spłat nabyła Pani Maria ...

Generowanie strony w 8 ms