Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prefiks Numeru Identyfikacji Podatkowej

W którym miesiącu należy wykazać sprzedaż, jeżeli fakturę wystawiono w kwietniu, a wywóz towarów wystąpił w maju? Czy na fakturach kwietniowych należy umieszczać numery identyfikacyjne poprzedzone kodem PL?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 1.04.2004 roku (data wpływu 1.04.2004r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając wątpliwości w następującym stanie faktycznym. Spółka w miesiącu kwietniu wystawiła faktury dokumentujące sprzedaż towarów do Republiki Czeskiej. Faktyczny wywóz towarów nastąpił dopiero w miesiącu maju i z racji t ...

W jaki sposób wystawić fakturę na prowizję przedstawiciela dla firmy holenderskiej posiadającej NIP unijny?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Biura Przedstawicielsko-Handlowego w Polsce i posiada NIP unijny. Dla firmy holenderskiej, również posiadającej numer unijny, wykonał Pan usługę pośrednictwa pomiędzy firmą holenderską a kontrahentem polskim. W związku z tym, do Polski został dostarczony towar i potraktowano tę trans ...

Spółka zamierza zatrudnić przedstawicieli handlowych, Polaków zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie, którzy będą podróżowali z towarem po terenie Europy Zachodniej – Państwa Unii Europejskiej – Niemcy, Austrii z towarem (biżuterią srebrną), wyprodukowanym i zakupionym w Polsce lub sprowadzonym z zagranicy przez firmę. Przedstawiciele będą sprzedawać towar w sklepach jubilerskich, wystawiając fakturę w imieniu firmy. Spółka zwróciła się o sprecyzowanie wymaganych dokumentów, sposobu rozliczania i stawki podatku VAT przy powyższych transakcjach.

We własnym stanowisku Strona uznała, iż powyższą sprzedaż należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę, opodatkowaną stawką w wysokości 0%. Dokumentem potwierdzającym wewnątrzwspólnotową dostawę będzie dostarczona przez przedstawiciela podpisana faktura przez odbiorcę. Od towaru, który został dostarczony odbiorcom jako dostawa wewnątrzwspólnotowa firma uzyska zwrot zapłaconego podatku VAT w k ...

Jakim regułami powinna się posługiwać firma transportowa świadcząca usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w odniesieniu do zamieszczania na fakturach numerów NIP bądź NIP UE?

Numery identyfikacji podatkowej poprzedzone kodem PL i kodami innych państw członkowskich stosuje się w transakcjach przeprowadzanych z podatnikami podatku od wartości dodanej z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Jest to związane ze specyfiką zasad dotyczących ustalania miejsca opodatkowania usług. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. ...


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarcza w zakresie handlu (dostaw towarów) na rzecz podmiotów z krajów Unii Europejskiej. Jednym ze współpracujących z Panem kontrahentów jest podmiot z Republiki Czeskiej, który oświadczył Panu, że jest podatnikiem zwolnionym z VAT w swoim kraju z tytułu niskiej wartości obrotu. Jednakże ten sam kontrahent podał Panu numer, który jest poprzedzony prefiksem właściwym dla państwa członkowskiego i odpowiada polskiemu numerowi wydawanemu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wystąpił Pan z zapytaniem, czy wystawiając fakturę na rzecz ww. podmiotu przysługuje prawo do zastosowania stawki odpowiedniej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w wysokości 0%, czy też dostawa ta podlega opodatkowaniu wg stawki krajowej w wysokości 22%? Stoi Pan na stanowisku, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę rozumie się wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju tj. Polski – taka transakcja ma miejsce w omawianym przypadku. Jednocześnie kontrahent podał swój numer NIP z prefiksem CZ co oznacza, iż jest zarejestrowanym podatnikiem na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2. Zatem zastosowanie stawki 0% na fakturze dokumentującej dostawę towaru na rzecz ww. podmiotu jest zgodne z powołanymi powyżej stawkami.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Spółka prosi o wyjaśnienie czy jest zobowiązana świadcząc usługę wewnątrzwspólnotową umieszczać na fakturze numer VAT UE zarówno swój jak i zleceniodawcy oraz czy obowiązek umieszczania numeru VAT UE na fakturze dotyczy zarówno usługi wywozowej z Polski do Unii jak i z terytorium Unii do Polski.

POSTANOWIENIE ======================= Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w i ...

Czy jest błędem posługiwanie się Numerem Identyfikacji Podatkowej z prefiksem PL w transakcjach krajowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego dnia 11.04.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Czy umieszczenie na fakturze krajowej numeru identyfikacji podatkowej z prefiksem PL przez sprzedawcę będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005 r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego 05.10.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w za ...

Umieszczenie nr NIP z prefiksem PL oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr w fakturze stwierdzającej sprzedaż krajową, nie narusza obowiązujących w zakresie podatku VAT przepisów prawa. Stanowi również dla nabywcy podstawę do obniżenia podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 46 ms