Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: majątek ruchomy

1/ Jakie dokumenty będą wystarczającym dowodem na związek odliczonego podatku z usługami na rzeczowym majątku ruchomym wykonanymi na rzecz kontrahenta niemieckiego? 2/ Jaki dokument będzie wystarczającym dowodem na "wywóz tych usług" poza terytorium kraju?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest on podatnikiem VAT UE i świadczy usługi na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta niemieckiego. Usługi te polegają na przebudowie samochodów ciężarowych ze zwykłych na specjalistyczne np.: do przewozu koni. Miejscem świadczenia usług jest zgodnie z art. 28 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (D ...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować po 1 maja 2004r. do usług w obrocie uszlachetniającym do Belgii jako podwykonawca krajowy?

Zgodnie z art.27 ust.2 pkt 3 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art.28. W art.28 ust.7 ustawy o podatku VAT zapisano, że w przypadku usług, o których mowa w art.27 ust.2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych d ...

Na podstawie art. 14a Ustawy z 29.08.1997r, Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółdzielni składa zapytanie w następującej sprawie; Świadczymy usługę materialną (a konkretnie usługową produkcję mleka wproszku) dla odbiorcy jednego z krajów UE - Hiszpanii.Składamy zapytanie, czy usługa będzie opodatkowana podatkiem V AT, wg zasad i stawki krajowej, czy nie podlega opodatkowaniu (Ustawa o VAT z 11.03.2004r Dz.U. Nr. 54 poz. 535) w wykazie czynności podlegających opodatkowaniu nie wymieniono eksportu usług.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 5.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 5.10.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 12.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2004 r.), informuje: Zgodnie z przedstawionym przez Podatnika w w/w pismach stanem f ...

Podatnik zapytuje czy powyższa darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Zdaniem Podatnika darowizna ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie można zakwalifikować jej do odpłatnej dostawy towarów w aspekcie ustawy o podatku od towarów i usług, tylko rozpatrywać jako darowiznę w aspekcie kodeksu cywilnego.

Stan faktyczny Gmina zakupiła z zamiarem nieodpłatnego przekazania na rzecz Policji m.in. samochody, komputery, meble. Przekazanie ma nastąpić w formie darowizny. Gmina w bieżącym roku nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, nie prowadzi również rejestru zakupu. Ocena prawna stanu faktycznego. Stosownie do treści art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego ś ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, że wątpliwości Spółki dotyczą stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących stanach faktycznych: Podatnik informuje, że w świetle nowych uregulowań prawnych Spółka wykonuje usługi, które nie podlegają opodatkowaniu w naszym kraju - prace na majątku ruchomym dla odbiorcy zagranicznego. W poprzednich uregulowaniach prawnych spółka wykonywała usługi, polegające na uszlachetnianiu powierzonych materiałów i następnie dokonywała eksportu wyprodukowanych wyrobów ze stawką 0%, kwalifikując powyższe zdarzenia jako eksport usług. Obecnie Spółka wykonuje prace na majątku ruchomym dla odbiorcy zagranicznego zachowując 30-to - dniowy termin wywozu, liczony od daty wykonania usługi na powierzonym materiale. Wyprodukowane wyroby są dostarczane nabywcy usługi a Spółka posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające ww. transakcję: potwierdzenie odbioru wyrobów przez nabywcę, potwierdzony list przewozowy, dokument CMR. Podatnik posiada także dokumentację przywożonych w celu przerobu materiałów, która zawiera: datę przywozu, datę wydania na produkcję, datę wykonania usługi na powierzonym materiale oraz termin wywozu. Zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług od powyższych transakcji jest nabywca usługi (zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d; art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług) w związku z tym Spółka wystawia fakturę bez stawki i kwoty podatku VAT. Podatnik planuje zmianę, polegającą na obciążaniu fakturą nabywcy usługi i dostarczaniu wyprodukowanych wyrobów bezpośrednio do faktycznego odbiorcy. W związku z tym Spółka ma wątpliwości dotyczące sposobu dokumentowania tej transakcji - zdaniem podatnika na wystawianej fakturze należałoby wpisać nabywcę i odbiorcę usługi. Ponadto Spółka musiałaby posiadać dokumenty, z których wynikałoby, iż wyroby opuściły terytorium kraju.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonyc ...

Dotyczy wystawienia faktury za usługę serwisową i odliczenia podatku VAT oraz wystawienia deklaracji.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 25 sierpnia 2004r. (wpływ do tut. Organu w dniu 27 sierpnia 2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. ...

Czy za uszlachetnianie czynne należy uznać usługę, gdy udział własnych materiałów Spółki zużytych do uszlachetniania materiałów klienta stanowi 90% gotowego wyrobu?

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2004r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie na zapytanie Spółki z dnia 23 września 2004r. prz ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z ZOZ-u w likwidacji z tyt. transakcji sprzedaży majątku ruchomego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia niniejszym - w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu 25.10.2004 r.) dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego z transakcji sprzedaży ruchomości - swoje stanowisko. W myśl art. ...

Pytanie dotyczy miejsca świadczenia usług oraz miejsca opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomoskim na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Przedsiębiorca w złożonym wniosku przedstawił stan faktyczny, ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 1 maja 2004 r.?

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „jaką stawką należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 01.05.2004 r.” zawarte w piśmie z dnia 29.07.2004 r., uzupełnione w dniu 09.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie ...

Generowanie strony w 5 ms