Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: karawan

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych i transportowych (przewóz zwłok) i sprzedaż akcesoria pogrzebowych, opłacając podatek dochodowy na zasadach ogólnych i podatek od towarów i usług. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, do przewozu zwłok i organizacji pogrzebów zakupiłam 26.04.2004r. samochód osobowo-specjalistyczny Mercedes-Benz 124T, r.prod.1993 w Niemczech. Samochód odprawiono na granicy w dniu 29.04.2004r., a dokument SAD wystawiono przez UC w dniu 06.05.2004r. Naliczono akcyzę i podatek VAT. Ładowność dopuszczalna samochodu wynosi 520 kg, a zarejestrowano jako samochód specjalny pogrzebowy, nie posiada jednak homologacji. Mam problem rozliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu odprawy celnej SAD. Moim zdaniem należy zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004r. Zgodnie z art.25 ust.1 pkt 2 starej ustawy, obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Oznacza to, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu tylko wówczas, gdy zakup dotyczy samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500kg. Ponadto należy spełnić warunek wynikający z par.10 ust.3 rozporządzenia Min.Fin. z 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27 poz.268 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie można obniżyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu różnicy podatku związanego z nabyciem samochodów innych niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów. Jednak w piśmie z dn.8.02.2001r. PP2-813-96/1/GM Min.Fin. wyjaśniło, iż przepis ten nie dotyczy samochodów bezspornie będącymi ciężarowymi lub specjalistycznymi.Towar (samochód) zakupiono w kwietniu, a dokument SAD wystawiono w maju. Ładowność i rodzaj pojazdu (specjalistyczny) przesądzają o słuszności prawa do odliczenia całego podatku VAT wynikającego z dokumentu SAD. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego środka trwałego pod rządami starej ustawy, czy też należy stosować przepisy nowej ustawy, obowiązującej od 1.05.2004r.

Zgodnie z przytoczonym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik sprowadził do kraju samochód osobowy – specjalny zakupiony 26 kwietnia 2004r. w Niemczech. Przedmiotowy pojazd został odprawiony na granicy 29 kwietnia 2004r., zaś dokument SAD wystawiono w Urzędzie Celnym dnia 6 maja 2004r. Podatnik zarejestrował samochód jako specjalny – pogrzebowy, jednak nie posiada on homologacji. Tak określony sta ...

Czy mam prawo odliczyć podatek VAT przy zakupie samochodów specjalistycznych-karawan, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji. Czy mam zastosować przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U. Nr 54 poz.535) w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004r. czy po tej dacie.

Zgodnie z przytoczonym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik sprowadził do kraju samochody osobowe – specjalne zakupione odpowiednio 22 i 26 kwietnia 2004r. w Niemczech. Przedmiotowe pojazdy zostały odprawione na granicy 29 kwietnia 2004r., zaś dokumenty SAD wystawiono w UC w Lublinie dnia 6 maja 2004r. Podatnik zarejestrował samochody jako specjalne – pogrzebowe, jednak nie posiada on homologacj ...

Czy mam prawo odpisać całkowity podatek VAT, zgodnie z fakturą w związku z zakupem samochodu specjalistycznego karawan, marki Cadillak, który został wyprodukowany w Kanadzie jako karawan?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, w związku z wnioskiem Podatnika, o udzielen ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy zakupie paliwa do samochodów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym - karawanów, o masie całkowitej niższej niż 3,5 tony.

Pismem z dnia 12.09.2005 r. (data wpływu 14.10.2005 r.), uzupełnionym dnia 20.10.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kompleksowych usług pogrzebowych. Do świadczenia tych usług wykorzystywane są m. in. karawany ( ...

Strona prowadzi działalność w zakresie kompleksowych usług pogrzebowych wykorzystując samochody pogrzebowe (karawany). Od 22 sierpnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do ustawy o VAT karawany nie należą do pojazdów specjalnych. Wobec tego czy należy traktować je jako samochody ciężarowe czy też prawo do odliczenia podatku naliczinego o zakupów paliwa służącego do ich napędu uzależnione jest od zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnionego w dniu 09.11.2005 r. postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Podan ...

Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej-usługi pogrzebowe-istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa zakupionego do samochodu typu karawan?

W złożonym wniosku podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pogrzebowych. Do świadczenia tych usług wykorzystywane są samochody typu karawan, które są pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. W okręgowej stacji kontroli pojazdów w Gliwicach oraz w Zabrzu odmówiono wydania zaświadczenia o przeprowadze ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów służących do przewozu zwłok, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) oraz art. 86 ust. 4 pkt 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2006 r. spółki cywilnej, w sprawie udzieleni ...

prawo podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe związane z użytkowaniem samochodu specjalnego przeznaczonego do przewozu zwłok

Pismem z dnia 24 kwietnia 2006r. (data wpływu do Urzędu 25.04.2006r.) s.c. zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej prawa podatnika do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe związane z użytkowaniem samochodu specjalnego przeznaczonego do przewozu zwłok. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym p ...

Czy samochód specjalistyczny marki FSO Polonez-Karawan podlega dodatkowemu przeglądowi technicznemu wynikającemu z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku. Podatnik wykonuje usługi pogrzebowe?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 86 ust 5 i art. 88 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 12.06.2006 r. (wpływ 19.06.2006 r.) ...

W przypadku leasingu samochodu służącego do przewozu zwłok przysługuje odliczenie 60% kwoty podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 44 ms