Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rekompensaty pieniężne

Czy w przedstawionej sytuacji otrzymana w 2004 r. od właściciela lokalu mieszkalnego w zamian za jego opuszczenie rekompensata podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Spółka z o. o. będąca właścicielem lokalu mieszkalnego, który Podatniczka zajmowała na podstawie umowy najmu zaproponowała w zamian za rozwiązanie stosunku najmu i jego opuszczenie inny lokal służbowy. Podatniczka z uwagi na wiek i stan zdrowia zrezygnowała z przyjęcia innego lokalu służbowego. Jednak w wyniku zawartego w dniu 2 lutego 2004 r. porozumienia pomiędzy stronami firma w zamian za rozwi ...

Czy wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej jest zwolniona z opodatkowania?

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 53 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent. W związku z powyższy ...

Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania wysokości kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT 11/8B w następującej sytuacji:Na podstawie art. 172 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie otrzymuje rekompensatę pieniężną. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych , za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego. W 2004 roku rekompensata ławnika wynosiła 51,53 zł.Zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rekompensaty wypłacane ławnikom uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.Sąd wypłacający rekompensaty, jako płatnik, jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści w/w artykułu płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust.9 pkt 5 w/w ustawy, tj w 2004 roku 102,25 zł miesięcznie. Tak więc w sytuacji, gdy ławnik będzie brał udział w czynnościach sądowych tylko jeden raz w miesiącu, uzyskany przez ławnika przychód za dany miesiąc będzie niższy od kosztów uzyskania przychodów określonych ustawą. W związku z powyższym jakie płatnik po winie zastosować koszty uzyskania przychodów: 102,25 zł bez względu na wysokość uzyskanego przychodu, czy też 51,53 zł, tj w wysokości uzyskanego przychodu. Jakie koszty uzyskania należy zastosować w rozliczeniu rocznym w niżej przedstawionej sytuacji:Miesiąc przychód koszty uzyskania IV 5 1,53 zł 102,25 zł czy 51,53 złVI 103, 06 zł 102,25 zł XII 154,59 zł 102,25 złOgółem 309,18 zł 306,75 zł czy 256,03 złPonadto proszę o wskazanie, w której pozycji części E zeznania PIT- 1 1/8B należy ujmować przychody ławników z tytułu otrzymanych rekompensat.W związku z obowiązkiem wystawienia PIT-11/8B za 2004 rok do końca lutego b. r. uprzejmie proszę o możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi. (...) W uzupełnieniu naszego pisma z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie zastosowania kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie rekompensat ławnikom i rozliczeniu rocznym ławników, (...) w (...) stoi na stanowisku, że koszty uzyskania przychodu powinny być stosowane w wysokości 102,25 zł miesięcznie -niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu. Również w rozliczeniu rocznym koszty uzyskania przychodu powinny być wykazane w kwocie należnej, t j. będącej wielokrotnością kwoty 102,25 zł (w zależności od ilości miesięcy, w których ławnik uzyskiwał przychody), natomiast w przypadku, gdy w rozliczeniu rocznym (PIT 11/8B) koszty uzyskania będą wyższe od uzyskanych przychodów wówczas dochód do opodatkowania będzie wynosił 0 zł. (...)

P O S T A NO W I E N I E Na postawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim stwierdza, że stanowisko (...) w (...) przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2005r. w przedmiocie zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wypłaconej ławnikom rekompensaty pieniężnej jest praw ...


Czy rekompensaty wypłacane ławnikom są wolne od podatku dochodowego ,czy opodatkowane?

Sąd w oparciu o przepisy art. 172 par. 4 ustawy z dnia 27.07.2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U nr. 198 poz. 10-7 ze zmianami) wypłaca ławnikom , którzy nie pozostają w stosunku pracy rekompensatę pieniężną. W oparciu o przepisy cyt. ustawy ławnicy zamieszkali poza siedzibą Sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów ...

Czy otrzymywane przez ławników rekompensaty pieniężne za czas wykonywania czynności w sądzie stanowią przychód określony w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy rekompensatę jaką otrzymuje ławnik za czas wykonywania czynności w sądzie zgodnie z art. 172 § 3 ustawy z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Sąd powinien potraktować jako przychód zgodnie z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. ...

Czy rekompensaty pieniężne otrzymywane przez ławników za czas wykonywania czynności w sądzie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych czy też stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście?

W złożonym wniosku, podatnik zwrócił się z zapytaniem czy rekompensaty pieniężne otrzymywane przez ławników za czas wykonywania czynności w sądzie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych czy też stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście? Zdaniem wnioskodawcy otrzymywane przez ławników rekompensaty są wolne od podatku dochodowego do wysokosci 2.280 zł, na podstawie art. 21 u ...

W 2004r. pełniłem obowiązki społeczne i obywatelskie jako ławnik sądowy, za udział w sesjach otrzymywałem rekompensatę pieniężną. Czy powyższy dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i winien zostać wykazany w zeznaniu podatkowym.

POSTANOWIENIE o udzieleniu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegoNa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym przez Pana wniosku z dnia 21.02.2005r. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2005r. złoży ...

Jaki rodzaj informacji o dochodach powinna otrzymać osoba pełniąca funkcję ławnika sądowego?

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że jest on ławnikiem sądowym. Wątpliwości podatnika dotyczą obowiązku wystawienia przez płatnika informacji PIT-R. Zgodnie z treścią art. 4 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawa ...

Czy ławnik sądowy to osoba wykonująca czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, bez względu na sposób powołania i czy otrzymane przez nią dochody za 2004 rok podlegają opodatkowaniu ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Podatnikowi oceniając jego stanowisko odnośnie wynagrodzeń otrzymywanych przez ławni ...

Generowanie strony w 21 ms