Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: transport wewnątrzwspólnotowy

W jaki sposób należy dokonać rejestracji w krajach Wspólnoty w przypadku świadczenia usług wewnątrzwspólnotowego transportu osób i w jaki sposób fakturować ww. usługi wykonywane poza granicami kraju?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). W dniu 17 sierpnia 2004 r. do tut. Urzędu Skarbowego wpł ...

Podatnik pyta o następujące kwestie w zakresie transportu wewnątrzwspólnotowego:1)W dniach 25.04 – 30.04.2004r. podatnik wykonał usługę transportową na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej na terenie Niemiec. Miejscem rozpoczęcia usługi była Polska. Procedura celna wywozu towaru odbyła się jeszcze na zasadach obowiązujących do 30.04. 2004r. Faktura wystawiona była już jednak w maju i powstaje zatem pytanie czy należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% czy 22%?2)Podatnik świadczy usługę transportową na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej. Miejscem rozpoczęcia usługi jest terytorium Polski. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować?3)Podatnik świadczy usługę transportową na zlecenie niemieckiej firmy spedycyjnej. Miejscem rozpoczęcia usługi jest terytorium Niemiec. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować?4)Wykonując usługi transportowe na terenie Wspólnoty Europejskiej podatnik dokonuje zakupu paliwa, części samochodowych, itp. Na dowodach zakupu znajduje się właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy może odliczyć podatek VAT za zakupione towary?

W związku z pisemną informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 lipca 2004r. nr PP-443/49/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14 b § 2 ww. ustaw ...

Podatnik wnosi o wyjaśnienie:czy słusznie postępuje naliczając 22 % podatek VAT z tytułu świadczonej przez siebie usługi na terytorium kraju polegającej na magazynowaniu i rozprowadzaniu towaru na zlecenie kontrahenta francuskiego, orazczy prawidłowo nie ujmuje w deklaracji VAT przychodu od świadczonych przez siebie usług logistycznych i marketingowych dokonywanych na rzecz kontrahenta francuskiego, które zostały faktycznie wykonane na terenie jego kraju. Z treści pisma wynika, że od 1 maja 2004 r. Podatnik świadczy usługi związane z rozładunkiem, przeładunkiem, magazynowaniem oraz transportowaniem towarów na terenie RP na zlecenie kontrahenta francuskiego. Zleceniodawca (firma francuska) sam dostarcza towar do siedziby firmy wnioskodawcy oraz sprzedaje go we własnym imieniu klientom polskim. Firma H. zajmuje się tylko rozprowadzaniem tego towaru oraz jego magazynowaniem. Cała usługa jest wykonywana w Polsce. Za świadczone usługi Podatnik obciąża swojego klienta – firmę francuską, doliczając do ceny ww. usługi 22 % podatku VAT. Ponadto Podatnik w miesiącu marcu świadczył usługi logistyczne i marketingowe na rzecz kontrahenta we Francji. Wg przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czynności tego rodzaju zaliczane były do eksportu usług opodatkowane stawką 0%. W ocenie Podatnika w świetle przepisów nowej ustawy o podatku od towarów i usług, usługa taka nie podlega ustawie o VAT. Z uwagi na fakt, że do maja b r. nie nastąpiła zapłata, stosując nowe przepisy Spółka nie ujmuje tych usług w deklaracji VAT. Podatnik ma wątpliwości czy postępuje słusznie kierując się nowymi przepisami nie ujmując tego przychodu w deklaracji pomimo, że usługę wykonano w marcu 2004 r. w czasie gdy obowiązywały stare przepisy o VAT.

1) Odnosząc się do kwestii prawidłowości naliczania 22 % podatku VAT do wykonywanych w Polsce usług polegających na magazynowaniu i rozprowadzaniu towaru kontrahenta francuskiego, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odp ...

Jaką zastosować stawkę opodatkowania VAT i na jakich odcinkach przy świadczeniu jednocześnie usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów oraz przy świadczeniu usług międzynarodowego transportu towarów (transport na zlecenie krajowego zleceniodawcy z Polski do Szwecji i dalej do Norwegii?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z póżn. zmianami), w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1808), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem podatnika, o udzielenie pisemn ...

Czy firma jako podatnik VAT może stosować stawkę 0 % w fakturach wystawionych spedytorowi za wykonanie usługi przewozu na terenie kraju w oparciu o krajowy list przewozowy i traktować je jako część składową usługi transportu międzynarodowego na podstawie kopii morskiego listu przewozowego tzn. konosament?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), art. 83 ust. 1 pkt 23, ust. 3 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o poda ...

jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatników usług przewozu osób do innych państw Unii Europejskiej

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób samochodem Ford Transit. Usługi przewozu osób wykonywane są na rzecz polskich firm - podatników VAT w kraju i na rzecz tych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Dla usług przewozu osób w kraju stosowana jest stawka podatku 7% i z taką stawką wystawiane są faktury VAT dokumentujące wykonanie usługi na terenie kraju. Podatnik świadczy ...

Czy ma prawo do zastosowania preferencyjnej w wysokości 0 % w przypadku świadczenia usługi transportu towarów na terenie Polski polegającej na dowozie ich do portu morskiego lub do magazynów zbiorczych na zlecenie spedytora wykonującego usługi spedycji międzynarodowej tych towarów?

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60), art. 83, ust. 1, pkt 23, ust. 3, pkt 1, ust. 5, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), par. 7, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ust ...

Czy konieczne jest opodatkowanie usługi transportowej wykonywanej na terytorium jednego kraju dla kontrahenta zagranicznego, jeżeli przedmiotem jest ładunek podlegający obróbce na terenie kraju i dalszemu przewozowi poza granice ale przez innego kontrahenta?

Działając na podstawie: - art. 14 a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), - art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 28 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 14.02.2005 r.- bez zn ...

Czy dokonując dostaw wewnątrzwspólnotowych za pośrednictwem firmy kurierskiej można stosować stawkę 0 %?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 42 ust. 1, ust.3, ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. , Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2005 r. data wpływu do tut. Urzędu 11.03.2005 r., uzupełnionego pismem z dni ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem czy podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrujacej obrót uzyskany z tytułu transportu osób w kraju oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 tekst jednolity), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim, stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 6.02.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 19 ms