Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: program pomocowy (SAPARD)

Czy mam możliwość odzyskania podatku VAT z faktur wystawionych w związku z wykonaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawartej w dniu 21.06.2004r.?

Stosownie do art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W świetle obowiązujących przepisów prawa podatnikom zarejestrowanym jako „podatnicy VAT czynni” prz ...

Podatnik jest rolnikiem, wykorzystuje produkty rolne na własne potrzeby. Prowadzi działalność agroturystyczną - wynajem 3 pokoi. Podpisał umowę z ARiMR w ramach SAPARD w dniu 25 kwietnia 2004 na dofinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu gospodarstwa do tej działalności. Pytanie dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w jakiejkolwiek formie.

W odpowiedzi na pismo z 26 października 2004 r., działając w trybie art. 14a ustawy z 29-08-1997 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 z późn. zm.) - Naczelnik US w Kozienicach informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik posiada gospodarstwo rolne, z którego produkcja rolna jest wykorzystywana dla celów własnych. W dniu 25 kwietnia 2004 r podatnik zawarł z ARiMR umow ...

Zapytanie w sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na zakupach związanych z budowaną infrastrukturą, która jest współfinansowana ze środków Programu SAPARD.

Odpowiadając na pismo z dnia 05.10.2004 r. (data wpływu do US 15.10.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 02.11.2004 r. (data wpływu do US 04.11.2004 r.), w sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na zakupach związanych z budowaną infrastrukturą, która współfinansowana jest ze środków Programu SAPARD, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ...

Czy rolnikowi ryczałtowemu (nie będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług) przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku zakupem ciągnika i agregatu podorywkowego współfinansowanym ze środków Programu SAPARD( Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podpisana w dniu 22.06.2004r.)?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym i nie ma statusu podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik dokonuje dostaw produktów rolnych m.in. dla osób posiadających status podatnika podatku od towarów i usług. Dostawy te dokumentowane są fakturami VAT RR. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. ...

Czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez gminę podatku od towarów i usług? Czy podatek VAT w wyżej opisanym stanie faktycznym nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, a w konsekwencji nie może zostać objęty dofinansowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr Fn. 1024-67/2004 z dnia 16 października 2004 r. ( ...

Czy zapłacony przy dokonanych zakupach inwestycyjnych podatek VAT może być przez Podatnika odzyskany zarówno w systemie podatku VAT, jak i w podatku dochodowym (karta podatkowa)?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 15 p ...

Czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług? Czy podatek VAT w wyżej opisanym stanie faktycznym nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, a w konsekwencji nie może zostać objęty dofinansowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr Fn. 3364-76/2004 z dnia 16 października 2004 r. (d ...

Czy gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do zwrotu podatku VAT z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych , wpłat ludności oraz programu SAPARD?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu , działając na podstawie art.14a par.1 i par.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137, poz.926 ze zm.)udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 25.11.2004r. Znak: Fn 0717/1/2004 dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur o ...

Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT w jakikolwiek sposób (w tym w systemie VAT, i poza nim).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.). Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 19 pa ...

Gmina zwraca się z pytaniem dotyczącym możliwości odzyskania podatku VAT w systemie VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem Nr RF/60/2004 r z dnia 15 listopada 2004 r. (doręczon ...

Generowanie strony w 4 ms