Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpłatne używanie

Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki związane z używaniem wynajętego samochodu osobowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 16.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi samodzielnie dział ...

Zapytanie podatnika, z którym wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego dotyczy kwestii, czy w przypadku zawarcia umowy zgodnie, z którą firma będzie sprzedawała nabywcy licencję na użytkowanie programu, zastosowanie znajdą przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem podatnika – jak wynika z treści pisma - zobowiązanie podatkowe w przedmiotowym podatku nie wystąpi.

Stan faktyczny Podatnik – osoba fizyczna – napisał program komputerowy i zamierza zawrzeć umowę z firmą, która zajmie się jego sprzedażą i obsługą ( wdrożenie, szkolenie, konserwacja ). Program – jak informuje podatnik – nadal pozostanie moją własnością, a firma w wyniku zawartej umowy będzie sprzedawała nabywcy jedynie prawo wykorzystywania programu ( licencję na użytkowanie ). Dochodem dla autor ...

Czy usługa odpłatnego oddania w użytkowanie maszyn i sprzętu rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest organizacją członkowską Krajowego Związku Ro ...

Czy udostępnienie do czasowego używania maszyny przywiezionej z kraju należącego do UE jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym oraz czy opłaty z tytułu najmu w/w urządzenia należy opodatkować jako import usług ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, który na rzecz kontrahenta zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium RP, wykonuje (na terytorium RP) usługi na majątku ruchomym. 31 maja 2004r. kontrahent zagraniczny przemieścił na terytorium RP maszynę produkcyjną, do c ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi odpłatnego użytkowania nieruchomości (odpłatne użytkowanie z możliwością przedłużenia: grobu ziemnego oraz odpłatne użytkowanie grobu murowanego)?

dot: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 28.07.2004 r. nr PP-1/443 2-103/-000 456-/122/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej prostuje zawa ...

Czy oddanie do odpłatnego używania własnego znaku towarowego podmiotowi mającemu siedzibę w Wiedniu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.01.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza, iż przed ...

Czy sprzedaż nabytego budynku, będącego wcześniej składnikiem przedsiębiorstwa przekazanego Spółce do odpłatnego używania, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.09.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 15.09.2003 r.), uprzejmie informuje. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

Związek Sportowy ma prawo używania gruntu oraz obiektów trwale połączonych z gruntem – budynków i urządzeń (budowli) sportowych na podstawie zawartych z Gminą umów użyczenia. Czy wobec tego wartość gruntów i nieruchomości przyjętych do użytkowania stanowi dochód dla Związku Sportowego?

W dniu 21.02.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w przedstawionej indywidualnej sprawie.Stan faktyczny tej sprawy: Związek Sportowy (zwany dalej Związkiem) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i ...

cz podmiot będący stroną zawartej umowy na oddanie w użytkowenie na okres 20 lat obwodów rybackich za ustanowioną opłatę roczną jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie:- art. 14a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),- art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. i, art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 7 ust. 4, art 8 pkt. 3 Ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.)Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w p ...

Kwestia skutków podatkowych wynikających z zawarcia umowy o nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomości.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii skutków podatkowych wynikających z ...

Generowanie strony w 40 ms