Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obciążenia

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT taki sposób rozliczania prywatnych rozmów telefonicznych można uznać za prawidłowy? Zdaniem podatnika zakład pracy odpłatnie świadczy usługi na potrzeby osobiste pracownika w związku z czym zobowiązany jest na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT obciążyć pracownika kosztami za te rozmowy wystawiając w tym celu fakturę VAT.

Zapytujący obciąża pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone przez nich z aparatu służbowego (stacjonarnego i komórkowego). Zapytujący ponosi częściowe koszty za rozmowy telefoniczne (koszty abonamentu i ustalonego limitu na rozmowy służbowe) natomiast kosztami rozmów prywatnych obciąża pracowników, wystawiając na poszczególnych pracowników faktury VAT. Ocena prawna stanu faktyczneg ...

1. Czy świadczone na rzecz nie będących podatnikami nierezydentów usługi: monitorowania i raportowania projektu, szkolenia załogi, zbierania i przetwarzania danych finansowych i budżetowych, pomocy w przygotowaniu dokumentacji, należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%? 2. Czy obciążenie kosztami poniesionymi w celu wykonania usługi, podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi?

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.06.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie informuje. W przepisie § 64 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy przestój spowodowany z winy zleceniobiorcy na terytorium państw z poza Unii Europejskiej w związku z wykonywaniem transportu drogowego międzynarodowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi transportowe w zakresie transportu krajowego, wewnątrzwspólnotowego oraz międzynarodowego. W związku ze świadczonymi usługami zdarzają się przypadki przetrzymywania taboru przez zlecającego przewóz. Są to przestoje zarówno podczas załadunku towaru, jak również pod „rozładunkiem”. W związku z powyższym Strona obciąża zlecającego ...

Czy przestój spowodowany z winy zleceniobiorcy na terytorium państw Unii Europejskiej w związku z wykonywaniem transportu drogowego wewnątrzwspólnotowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi transportowe w zakresie transportu krajowego, wewnątrzwspólnotowego oraz międzynarodowego. W związku ze świadczonymi usługami zdarzają się przypadki przetrzymywania taboru przez zlecającego przewóz. Są to przestoje zarówno podczas załadunku towaru, jak również pod "rozładunkiem". W związku z powyższym Strona obciąża zlecającego ...

Czy przestój spowodowany z winy zleceniobiorcy na terytorium kraju w związku z wykonywaniem transportu drogowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Strona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi transportowe w zakresie transportu krajowego, wewnątrzwspólnotowego oraz międzynarodowego. W związku ze świadczonymi usługami zdarzają się przypadki przetrzymywania taboru przez zlecającego przewóz. Są to przestoje zarówno podczas załadunku towaru, jak również pod "rozładunkiem". W związku z powyższym Strona obciąża zlecającego ...

Podatnik jest przewoźnikiem krajowym i międzynarodowym towarów i ponosi koszty w postaci zakupu paliwa, które jest rozliczane według norm obowiązujących w przedsiębiorstwie. Kierowcy są rozliczani z ilości zużytego paliwa według tych norm. Za ilość paliwa zużytego ponad normę obciążani są kierowcy, którym powierzono paliwo. Czy obciążając kierowców z tytułu zużycia paliwa ponad obowiązujące normy należy wystawić fakturę VAT czy notę księgową?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że prawidłowe jest stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 06.05.2005 r., który wpłynął 09.05.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności obciążen ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Podatnik ma wątpliwości, czy obciążenie dostawcy materiałów, zarówno krajowego, jak i dostawców z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, kosztami złej jakości materiału, a co z tego wynika utraconych korzyści, czy też kosztami złomowania wyrobów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku, który do tut. organu wpłynął dnia 1 grudnia 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

W jaki sposób należy ująć w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia i składki ZUS od tych wynagrodzeń ?

P O S T A N O W I E N I E Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa) Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w termin ...

Zapytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 22% w stosunku do kosztów dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej w przypadku gdy sprzedawca odrębnie obciąża kosztami przesyłki odbiorcę.

Na podstawie: art. 14 a - art. 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 28.02.2006 r. (uzupełnionego pismami z dnia 25.05.2006 r. i z dnia 29.05.2006 r.) o interpretację zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, po ...

Generowanie strony w 7 ms