Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek rolny

Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?

Podatniczka dnia 20 lutego 2004r. dokonała sprzedaży nieruchomości o powierzchni ponad 0,80 ha zabudowanej kurnikiem z zapleczem socjalno-mieszkalnym, którą nabyła w dniu 29 sierpnia 2003r. Podatniczka od tej nieruchomości opłacała podatek rolny, a w dniu sprzedaży nie była wła-ścicielką innej nieruchomości rolnej. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z d ...

1) Jaka stawka podatku obowiązuje na import makuchów i stałych pozostałaści po ekstrakcji tłuszczów (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208), gdy importer nie jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej? 2) Jaką stawkę podatku zastosować przy dostawie w kraju makuchów podatnikowi podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Podatnik, na zamówienie producentów rolnych, importuje makuchy i stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów z nasion oleistych i owoców oleistych, które są wykorzystywane bezpośrednio w żywieniu zwierząt gospodarskich lub jako komponenty w przemyśle paszowym. X jest firmą handlową i nie jest podatnikiem podatku rolnego lub z działów pr ...

Czy uprawa wierzby energetycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że Spółka z o.o. wiosną 2004r. założyła plantację wierzby energetycznej. Obecnie dokonuje cięcia roślin i zamierza dokonać sprzedaży uzyskanego surowca. Część surowca zostanie sprzedana na sadzonki, a część jako surowiec na biomasę energetyczną. Wszystkie koszty są księgowane i wykazywane w deklaracjach CIT-2 jako związane z działalnością gospodarczą op ...

Czy jako rolnik produkujący materiał kwalifikowany siewny sprzedający go do dalszej uprawy zobowiązany jestem do płacenia z tego tytułu specjalnych podatków od tego rodzaju produkcji?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2004 r., które zostało złożone w tut. Urzędzie w dniu 25 listopada 2004 r. w sprawie opodatkowania kwalifikowanego materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie rolnym, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu uprzejmie wyjaśnia: Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta jest w dwóch aktach prawnych: w ustawie z dnia 26 ...

Czy Stowarzyszenie zaopatrując rolników prowadzących gospodarstwa rolne może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT przy sprzedaży azotanu potasu, siarczanu magnezowego, azotanów pozostałych oraz makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z pisemnym zapytaniem Stowarzyszenia Rolników „...” z dnia 30 lipca 2004 roku (data wpływu do tutejszego organu 3 sierpnia 2004 roku) w zakresie udzielenia informacji czy Stowarzyszenie zaopatrując rolników prowadzących gospodarstwa rolne może zastosować obniżoną s ...


Czy rolnik pobierający pożytek ze Wspólnoty w gotówce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 25.10.2004 r., uzupełnione w dniu 16.11.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pożytku w gotówce ze Wspólnoty wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionych dokumentów wynika, że sp ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na śrutę rzepakową ?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

dot. rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania nowo nabytego przez przedsiębiorcę gruntu - podatkiem od nieruchomości lub rolnym (interpretacja art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 84 z późn. zm.)

Pismem z dnia .... Spółka ..., zwróciła się o udzielenie wyjaśnień, w jaki sposób w obecnym stanie prawnym opodatkowane są grunty zakupione przez Spółkę pod przyszłą inwestycję, ujęte w rejestrze gruntów jako grunty orne (kategoria RIVb, RV, RVI). Spółka stała na stanowisku, iż do czasu faktycznego rozpoczęcia inwestycji, grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, natomiast z chwilą rozpoczę ...

Czy firma powinna skorygować podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości o powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne oraz łąki i pastwiska oraz zgłosić je do opodatkowania podatkiem rolnym?

Odpowiadając na pismo nr: FP/342/2003 zawierające zapytanie, czy „Firma powinna skorygować podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości o powierzchnię gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne oraz łąki i pastwiska oraz zgłosić je do opodatkowania podatkiem rolnym", działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tutejsz ...

Generowanie strony w 9 ms