Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi akwizycji

Proszę o pisemną interpretację zastosowania stawki podatku VAT, z tytułu świadczenia usług eksportowych, polegających na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o polskim rynku klientów i potencjalnych odbiorcach zagranicznych oraz doradztwie w zakresie świadczenia ww. usług dla podmiotu gospodarczego z Niemiec.

Podatnik, jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług przedstawicielskich dla kontrahenta z Niemiec polegających na: - zbieraniu i przetwarzaniu informacji o polskim rynku klientów na produkowane przez niemiecką firmę farby i lakiery; zbieraniu i przetwarzaniu informacji o potencjalnych klientach zbieraniu i przetwarzaniu informacji o potencjalnych ...

Czy podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup usług akwizycyjnych podlega odliczeniu od podatku należnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia - uznać stanowisko Strony za p ...

Czy Podatnik powinien obciążyć akwizytorów (agentów) odrębnie (poza rozliczeniami w ramach umowy o świadczenie usług akwizycyjnych) kosztami z tytułu udostępnienia powyżej opisanych narzędzi oraz wykazywać przychód z tego tytułu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku N. Sp. z o.o. z dnia 06.03.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.03.2007 r.) o udzielenie pisemnej inte ...

Czy zapis art. 113 ust. 8 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, będzie miał zastosowanie do czynności wykonywanych w ramach umowy zawartej z Dystrybutorem w dniu 17.02.2006 r. na dystrybucję "..."?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 czerwca 2007 r. (data wpływu 2 lipca 2007 r.), nie podziela poglądu iż do świadczonych przez Pana usług na rzecz Dystrybutora nie ma zastosowania przepis art. 113 ust. 8 w związku z art. ...

Generowanie strony w 48 ms