Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członek pozaetatowy

Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1.01.2004r. przychód członka rady obwodo-wej za udział w posiedzeniu stanowi przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 16 lip-ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu, do którego mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 tej ustawy ?

Członkowie rady obwodowej nie będący pracownikami spółdzielni mieszkaniowej za udział w posiedzeniach rady obwodowej otrzymują wynagrodzenie w kwocie 53 zł (za każde posiedzenie). Ocena prawna stanu faktycznego: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003r., stosownie do treści art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ...

Czy zgodne z prawem jest sumowanie do opodatkowania wynagrodzenia osoby fizycznej z tytułu umowy o pracę i z tytułu pełnienia funcji nieetatowego członka KolegiumCzy od listopada zakład pracy powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 30 % w przypadku, gdy suma dochodów z w/w tytułów osiągnięta przez osobę fizyczną od początku roku wyniosła w październiku 37.080 zł

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w związku z pismem z dnia 17 listopada 2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 26 listopada 2004 roku (data wpływu 30 listopada 2004 roku) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach wyjaśnia co na ...

Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi członków zarządu z Hiszpanii (koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia) związanymi z ich uczestnictwem w posiedzeniach Zarządu Spółki a także z prowadzeniem bieżących spraw Spółki. Czy wydatki te można zaliczyć do k.u.p. jeżeli osoby nie są związane ze Spółką żadną umową?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstaw ...

Czy wynagrodzenie - zwrot kosztów podróży wypłacany pozaetatowym członkom kolegium odwoławczego na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych zwolniony jest z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek ?

W dniu 05.09.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pozaetatowych członków kolegium odwoławczego, wypłacanych na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych w części dot. zwrotu kosztów podróży oraz obowiązku ...

Czy wynagrodzenie pozaetatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ...

Czy istnieje obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pozaetatowym członkom kolegium za udział w posiedzeniach oraz zwrotu kosztów podróży?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fi ...

Czy wynagrodzenia pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wypłacane na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ustr. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z tym płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od powyższych wynagrodzeń?

Stan faktyczny:Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako płatnik stosownie do postanowień art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 ze zm.) wypłaca pozaetatowym członkom kolegium wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i zwrot kosztów podróży. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwo ...


Czy wynagrodzenia wypłacane pozaetatowym członkom samorządowego kolegium odwoławczego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14 b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 14.10.2005r., nr D-1/415/51/2005 w zakresie interpretacji prawa podatkowego: zmieniam w/w postanowienie w sposób przedstawio ...

Czy wynagrodzenia za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży wypłacane pozaetatowym członkom kolegium podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2005 r. Kolegium w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń pozaetatowych członków Kolegium oraz obowi ...

Generowanie strony w 9 ms