Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tworzywa sztuczne


Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować dla misek dla kotów, psów i gryzoni wykonanych z tworzyw sztucznych?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.07.2003 r. ( data wpływu do Urzędu) informuje, że przepis art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi ak ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży okien PCV nie wypełnionych szybami, posiadających okucia okienne i nie posiadających okuć okiennych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 25.11.2003 r., informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Spółka z o. o. (...) pismem z dnia 25.11.2003 r. zwróciła się o weryfikację swojego stanowiska dotyczącego stawki poda ...

Czy dochód na podstawie umowy o dzieło z firmą, któar realizuje projekt finansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Phare - jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.07.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko iż dochód uzyskany na podstawie umowy o dzieło zawarte ...

Czy usługi montażu stolatki należy traktować jako usługi budowlane lub budowlano-montażowe w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o VAT i stosować w związku z tym szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, czy też należy je traktować jako dostawę towarów opodatkowaną według zasad ogólnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku złożonym do tut. Organu w dniu 05.06.2006r., uzupełnionym w dniu 03.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...

Czy w związku z dokonywaniem usług montażowych poza terenem Strefy, wyrobów klasyfikowanych w: "podsesji DH dział 25, grupa 25.23 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa-okna, drzwi, ościeżnice" produkowanych w Strefie dochód z wykonywanych usług będzie zwolniony z podatku dochodowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwi ...

Zasady zwolnienia z akcyzy na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) produktów oznaczonych symbolami: CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 41, CN 2710 19 25, CN 2902 19 80, wykorzystywanych jako dodatki kosmetyczne oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem XXXX. (zwanej dalej Spółką) złożonym w piśmie z dnia 01.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 01.02.2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 01.02.2007r. (data wpływu do Urzędu – 02.02.2007r.) oraz z dnia 27.03.2007r. p ...

Podatek akcyzowy w zakresie składu podatkowego i stawki akcyzy dla wyrobu energetycznego przeznaczonego jako dodatek, domieszka do paliw silnikowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania sprzedaży złomu, tworzyw sztucznych, odpadów szklanych i innych towarów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Dokumentowanie i rozliczanie podatku należnego z tytułu sprzedaży granulatu z tworzyw sztucznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 32 ms