Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: granica

Czy renta jako przejściowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Umowa pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku w art. 19 (Dz.U.z 1975r, Nr 31, poz.163 ze zm.) przewiduje, że w przypadku dochodów nie wymienionych w umowie, opodatkowanie może wystąpić tylko w państwie, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania, niezależnie od tego skąd te dochody pochodzą. Miejscem zamieszkania podatnic ...

Pytający zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczących opodatkowania wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników (skierowanych przez pracodawcę do pracy) na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego wyjaśnia. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 ze zm.) jak również postanowienia wzajemnych umów w spra ...

1. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest postępowaniem kasacyjnym, w trakcie którego Sąd bada zasadność podstaw zawartych w skardze kasacyjnej. Tymi podstawami Sąd jest związany, gdyż rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej a bierze tylko pod uwagę z urzędu nieważność postępowania. 2. W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie formułuje zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a więc wymienionego w art. 174 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podstawy kasacyjnej. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną związany jest ustaleniami faktycznymi przyjętymi do oceny w zaskarżonym wyroku. 3. Skoro, co wynika z niewątpliwych ustaleń faktycznych małżeństwo T dokonali sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i z tego tytułu uzyskali przychód, skoro nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a cyt. ustawy - to na podstawie bezpośredniego rozumienia tekstu prawnego organy podatkowe i Sąd zasadnie stwierdził, że dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu. Nie powstała zatem wątpliwość interpretacyjna, w myśl zasady, że jasny tekst nie wymaga interpretacji. Przyjęta w polskim orzecznictwie sądowym koncepcji wykładni prawa, która w prawie wspólnotowym znajduje odzwierciedlenie w doktrynie acte clair, wymaga, aby wykładnia prawa była dokonywana tylko w sytuacji zaistnienia wątpliwości interpretacyjnej, czyli niejasnego tekstu prawnego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1291/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Barbary i Krzysztofa T na dwie decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. oraz w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w tym podatku. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdzi ...


Czy bank wykonujący ograniczone czynności bankowe w strefie odprawy granicznej podlega wyłącznie przepisom polskiego prawa podatkowego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem znak (...) z dnia 14.11.2003 r. kierowanym do Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji art. 22 umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską z dnia 25 maja 1999 r. o współpracy w odprawie granicznej ...

Czy we wspólnym zeznaniu podatkowym za rok 2005 powinny być ujęte przychody męża uzyskane za granicą, tj. w Wielkiej Brytanii ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację Podatnikowi, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając jeg ...

Czy czynności zakupu i sprzedaży towarów dokonane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych przez firmę do pracy za granicę ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11 stycznia 2006 r. (data wpływu 18 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doc ...

Czy nabycieprzez podmiot krajowy agregatu prądorwórczego poza terytorium RP podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca na podstawie umowy sprzedaży zakupiła do własnego użytku od podmiotu zagranicznego z Austrii agregat prądotwórczy ? rok produkcji 1981. Powyższa umowa została zawarta w dniu 1.09.2005 r. na terytorium Austrii, a sprzedający oświadczył w umowie, iż prowadzi zryczałtowane gospodarstwo rolne. Zapłata za urządzenie miała nas ...

Jak należy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług traktować zakup towarów na Ukrainie przez polską Spółkę S., jeżeli Spółka S. sprzedaje towar polskiemu nabywcy W. na granicy ukraińsko-polskiej, na warunkach DAF?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 1, art. 2 pkt 5 i art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 20.04.2006 r. (z datą wpływu do tut. organu podatkowego 24.04.2006 r.) dotyczący udzielenia i ...

Generowanie strony w 36 ms