Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odzież ochronna

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup i konserwację odzieży ochronnej?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (bez zatrudniania pracowników) – książka przychodów i rozchodów. Działalności podatnika polega głównie na serwisie urządzeń ważąco-etykietujących w halach produkcyjnych zakładów przemysłu mięsnego i mleczarskiego. Zakłady te podlegają ostrym wymaganiom sanitarnym, co zobowiązuje podatnika do zachowania szczególnej higieny. Us ...

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wśród pracowniczych zwolnień od podatku dochodowego znaczącą grupę stanowią świadczenia, które pracodawca w określonych warunkach obowiązany jest świadczyć na rzecz pracowników. Obowiązek tych świadczeń wynika przede wszystkim z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również z innych przepisów prawa pracy. Problematykę dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i ob ...

Czy po dniu 1 stycznia 2005 r. wypłacane przez pracodawcę na rzecz pracowników ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego nadal są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W złożonym wniosku Podatnik zwraca się z zapytaniem w sprawie opodatkowania po dniu 1 stycznia 2005 r. wypłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego. Wątpliwości w tej sprawie wynikają ze zmian jakie nastąpiły w zapisie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dni ...

Czy ekwiwalenty pieniężne, wypłacane w 2005 r. pracownikom za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, a także za pranie odzieży roboczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 26 stycznia 2005r. Jednostka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, w oparciu o zarządzenie Rektora Uczelni, wydane w zwiazku z art. 237 Kodeksu Pracy, wypłaca pracownikom ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży i obuwia własnego, zamiast roboczego, lub za prani ...

"Czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odzieży ochronnej (fartuch, kamizelka), obuwia odpowiedniego do pracy stojącej, oraz czy do w/w kosztów można zaliczyć wartość biletu miesięcznego na MPK?"

STAN FAKTYCZNY Prowadzi Pani działalność gospodarczą - salonik Prasowy firmy ..................... na podstawie umowy partnerskiej zawartej z tą firmą. Z podatku dochodowego rozlicza się Pani na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dojeżdża Pani autobusem miejskim. Zwraca się Pani z ZAPYTANIEM: czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć ...

Czy od 01 stycznia 2005 roku ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wypłacany pracownikom podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego „…” spółka jawna … z dnia 01.02.2005r. (wpływ 01.02.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący opodatkowania podatkiem d ...

Czy ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego są zwolnione w 2005 r. od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych ...

Zwracamy się z wnioskiem w sprawie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie opodatkowania wypłaconych pracownikom ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. Do końca 2004 roku ekwiwalent za pranie odzieży roboczej był wprost wymieniony w art. 21 ustawy jako zolniony od podatku. Od 1 stycznia 2005r. brzmienie tego przepisu zostało zmienione. Wypłata ekwiwalentów nastepuje w oparciu o przepisy bhp zawarte w Kodeksie pracy. Na podstawie tych przepisów pracodawca jest zobowiazany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli: - odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, - ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w/w przepisy zobowiazują pracodawcę do zapewnienia prania, konserwacji, naprawy, odpylenia i odkażania odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić pranie odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Jeżeli więc ewiwalent za pranie odzeży roboczej został pracownikowi wypłacony na podstawie powyższych przepisów, naszym zdaniem będzie on zwolniony od podatku.

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jedn.tekst Dz.U z 2005 roku Nr 8, poz.60) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości, organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sąd ...

Czy wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za naprawę odzieży roboczej jest zwolnieny z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Ze złożonego pisma wynika, że S.A. nie mogąc zapewnić prania i naprawy przydzielonej pracownikom odzieży i obuwia roboczego, wypłaca swoim pracownikom ekwiwalent pieniężny za te czynności. Zgodnie z art. 2377 § 1 pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w Polskich Normach. W związku z powyższym pracownicy otrzymują od ...

Czy ekwiwalent wypłacony pracownikom przez Spółkę za pranie odzieży roboczej będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ...

Generowanie strony w 4 ms