Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki

1. Artykuł 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; zm.: Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz.1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370) dodaje pkt 1b oraz w związku z art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1, w zakresie dopuszczającym opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym dochodów (przychodów) od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas oznaczony, w przypadku gdy umowa ta została rozwiązana z przewidzianych przez prawo przyczyn nie leżących po stronie podatnika, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 4, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1, nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 1 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w ust. 6, na dzień rozwiązania umowy przewidzianej w art. 52a ust. 5 pkt 1, jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Artykuł 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w części, w której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) art. 52a ust. 5 pkt 2 w związku z ust. 6, rozumiany jako określający początek terminu wymagalności podatku, o którym mowa w tych przepisach, na dzień wypłaty całości lub części kapitału (w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek), jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Artykuł 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) w zakresie, w którym zmienia art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), jest zgodny z art. 2 i z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wnioskiem z 5 grudnia 2001 r. grupa posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, że przepisy: art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie w związku z art. 1 pkt 9 - w zakresie, w jakim dodaje w art. 30 ust. 1 ustawy znowelizowanej pkt 1 b) oraz w związku z art. 1 pkt 18 - w zakresie, w jakim dodaje do ustawy znowelizowanej art. 52 a) ust. 1 pkt 1 i 2 ...


Czy w przypadku umorzenia przez Wojewodę odsetek od nieterminowych wpłat należności głównej i oprocentowania z tytułu zobowiązania wobec Skarbu Państwa za odpłatne nabycie budynków i urządzeń - na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - należy umorzone odsetki zaliczyć do przychodów ?

W nawiązaniu do pisma Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 30.04.2003 r., nr US II-2/423/12/03, będącego odpowiedzią na zapytanie Spółki z dnia 03.04.2003 r. oraz pisma Jednostki z dn. 8.05.2003 r., Izba Skarbowa w Łodzi wskazuje, iż stanowisko Urzędu Skarbowego zaprezentowane w ww. piśmie - w zakresie zaliczenia do przychodów umorzonych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań wobec ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary

Odpowiadając na pismo z dnia 02.12.2003 r. znak: PH/5358/2003 r. w sprawie uznania za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary umownej za odstąpienie od umowy oraz odsetek od tej kary, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. K ...

Spółka jawna powstała po zlikwidowaniu spółki cywilnej. Spółka jawna jest przedsiębiorstwem nowo zawiązanym i nie stanowi kontynuacji prawnej spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jawnej są wspólnicy byłej spółki cywilnej oraz żona jednego ze wspólników. Spółka jawna prowadzi od 01.01.2003 r. księgi handlowe. Spółka cywilna prowadziła szerokie kontakty handlowe z firmą X. Firma ta płaciła należności często z dużym opóźnieniem, dlatego zostały naliczone odsetki za zwłokę. W momencie likwidacji spółki cywilnej odsetki nie były uregulowane, ale rozpoczęto rozmowy prowadzące do zawarcia ugody lub umowy na dalszą współpracę. Porozumienie nie zostało jednak zawarte. Wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Z uwagi na uproszczenie procesu i możliwość rozpatrzenia sprawy w Sądzie Gospodarczym zdecydowali o dokonaniu nieodpłatnej cesji należnych odsetek od firmy X na rzecz spółki jawnej. Biorąc pod uwagę powyższe spółka jawna zwróciła się z zapytaniem: 1. Czy kwota wyegzekwowanych odsetek byłaby przychodem spółki ? Zdaniem Spółki kwota ta byłaby przychodem spółki w momencie wyegzekwowania. 2. Czy umowa cesji wierzytelności będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych ? Zdaniem Spółki – nie. 3. Jak zaksięgować tę cesję ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego: - w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych cesji wierzytelności (nie zapłaconych odsetek od należności) oraz, - w zakresie opodatkowania cesji wierzytelności podatkiem od czynności cyw ...

Czy odsetki od udzielanych pożyczek mieszkaniowych stanowią sprzedaż zwolnioną.

Udzielanie pożyczek jest usługą , której świadczenie podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku od towarów i usług na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 z pózń zm. ) Czynność powyższa została wymieniona w poz. 9 załącznika Nr 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zawierajaceg ...

1. Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy należy uwzględnić go w deklaracjach za 2004 r. 2.Czy zapłacone w 2004 r. noty odsetkowe z tytułu rozrachunków wobec dostawców zaksięgowane jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2003 r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004 roku?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. (wpływ do US 23 lutego 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego: 1) Czy przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za 2003 r. w związku z otrzymaną w 2004 r. decyzją z Urzędu Miasta powinien zostać ujęty w zeznaniu podatkowym za 2003 r., czy n ...

Dotyczy odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki cywilnej wobec występującego wspólnika, tj. zobowiązania powstałego przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje wyjaśnienie Urzędu Skarbowego nr PDP/423-06lKJ/03 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zapytania Spółki z o.o. z K. - dotyczącego odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki ...

Spółka wnosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, w wysokości odsetek jakie należałoby zapłacić na rynku międzybankowym, w celu pozyskania kapitału w wysokości wstrzymanej dywidendy i w wysokości utworzonego Funduszu Dywidend”.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełniony w dniu 23.12.2003 r.), w odniesieniu do przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. ...

Generowanie strony w 51 ms