Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żegluga


Czy § 16 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 11, poz.50 ze zmianami), ma zastosowanie również do olejów innych niż "oleje żeglugowe".

Zgodnie z § 16 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz. 269 z późniejszymi zmianami), podatnicy sprzedający olej silnikowy mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U> Nr 11, poz. 50 ze zmianami), o kwotę podat ...

W związku ze zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 181, poz. 1875) firma ma wątpliwości, czy jako podmiot dokonujący zakupu paliwa do celów żeglugi w celu dalszej odsprzedaży podmiotom posiadającym jednostki pływające może nabywać to paliwo u uprawnionego nabywcy nabywającego wyroby z państwa trzeciego?

Kwestię zwolnienia od podatku akcyzowego paliwa stosowanego do celów żeglugi regulują przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 97, poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. ust. 1 zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych , opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 – 02.50 oraz objętych kodem CN ...

Podatnik sprzedaje oleje silnikowe do celów żeglugi. Zwraca się z zapytaniem jakie ma złożyć dokumenty, aby sprzedawać olej silnikowy do cełów żeglugi bez podatku akcyzowego.

Na wstępie chcę zwrócić uwagę, że wśród aktów prawnych regulujących opodatkowanie podatkiem akcyzowym, które zostały wydane przez Ministra Finansów w 2002 roku, brak jest rozporządzenia, na które powołuje się Pan w swoim piśmie. Niemniej jednak, analizując treść zapytania, chodzi Panu najprawdopodobniej o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na przyjęciu i wysyłce wyrobów zharmonizowanych, zaopatrujących jednostki pływające w olej napędowy wykorzystywany do celów żeglugi, zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, który nabywa i sprzedaje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Z uwagi na szybką rotację przedmiotowych wyrobów oraz brak stosownego pozwolenia firma nie prowadzi działalności w zakresie ich magazynowania. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy może wystąpić z wnioskiem o wydanie zazwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.10.2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez inny podmiot informuję, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą) w składzie podatkow ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy dla wyżej wymienionej usługi można zastosować stawkę VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X, zamieszkałego w , z dnia 15 kwietnia 2005 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: stawki podatku od towarów i usług do świadczonej usługi „opracowania projektu sposo ...

Czy odsprzedaż oleju napędowego do celów żeglugowych na rzecz armatorów z krajów Unii Europejskiej może być realizowana w celu skorzystania ze zwolnienia, po spełnieniu warunków określonych w § 8 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97,poz.966 z późn. zm.), przy czym oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów składane przez armatorów przyjmowane jest w formie określonej w § 8 ust.9 i ust.10.

Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r.(Dz. U. nr 8,poz.60) - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 07.04.2005r. uzupełnionym w dniu 25.04.2005r. i 10.05.2005r.) - jako prawidłowe. Uzasadnienie Pismem złożonym w dniu 07.04.2005r. uzupełnionym w dniu 25.04.2005r. i 10.05.2005r. firma XX ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zwolnienia od podatku akcyzowego przewidziane w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które obowiązuje od dnia 1 maja 2004 roku znajdują również zastosowanie w sytuacji, gdy Podatnik dokonuje zakupu oleju napędowego i opałowego od producentów oraz importerów tego paliwa, a następnie sprzedaje olej na rzecz armatorów rybołówstwa morskiego z przeznaczeniem na ich wykorzystanie w celach żeglugowych.

Niniejszym zmieniam informację o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-42/04/TS z dnia 23 września 2004 roku w sposób następujący. Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianą) zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, opałowych lub ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy kwit bunkrowy może być jednocześnie atestem w rozumieniu § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego - (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 i § 2, art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22 lipca 2005 roku Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie utrzymuje w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy kwit bunkrowy może być jednocześnie atestem w rozumieniu § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego - (Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zmianami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja Podatkowa tekst jednolity z 2005r (Dz. U. Nr 8, poz.60), - oceniam stanowisko zawarte w Państwa wniosku z dnia 13.06.2005r. - jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13.06.2005r.(wpływ 14.06.2005r.) firma XX zwróciła się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji praw ...

Generowanie strony w 21 ms