Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata depozytowa

Czy pobierane przez Podatnika opłaty depozytowa i ewidencyjna stanowią przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży części oraz serwisu samochodów. W związku z prowadzoną działalnością Podatnik zobligowany jest do poboru przy sprzedaży akumulatora ołowiowego opłaty depozytowej w wysokości 30,00 zł w przypadku, gdy kupujący nie przekazał zużytego akumulatora. Od 01 stycznia 2004r. Podatnik pobiera również opłatę ewidencyjna - ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów wydatki związane z wejściem Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w celu pozyskania kapitału zakładowego (na usługi doradcze, opłaty notarialne, badanie sprawozdań, doradztwo prawne, produkcję i emisję spotów reklamowych, doradztwo w zakresie prospektu emisyjnego i in.)? Spółka planuje wejść do obrotu na GPW i podnieść kapitał zakładowy przez zaoferowanie nowoutworzonych akcji na GPW.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 28 ms