Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skład podatkowy

Firma uzyskała pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego. W chwili obecnej otrzymała ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej polegającej na udostępnieniu innej firmie (wydzierżawieniu) powierzchni magazynowej zlokalizowanej na terenie składu podatkowego. Wydzierżawionym magazynie maja być składowane wyroby akcyzowe z zapłacona akcyzą nie będące własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Czy na gruncie obowiązujących przepisów istnieją ograniczenia prawne do zawarcia takiej umowy?

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dn.23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz.257) skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na postawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zg ...

1.W Jaki sposób winien być określony w zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego rodzaj prowadzonej działalności?2.Co decyduje o tym czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym i czy musi być produkowany lub przetwarzany na składzie podatkowym?3.Czy składy podatkowe działające na terenie kraju musza składać zabezpieczenie dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego ?4.W jaki sposób wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu składu podatkowego ( np. uruchomienie nowych zbiorników w których będzie odbywać się przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych)?

Ad.1. Skład podatkowy jak wynika z jego definicji ustawowej to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Uzyskanie zezwole ...

Zapytanie w sprawie wystawiania faktury VAT wewnętrznej.

Z przedmiotowego pisma wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży piwa, wina, napoi, rozlew zakupionego piwa luzem w butelki, przeznaczonego do dalszej odsprzedaży oraz skład podatkowy w miejscu rozlewu piwa tj. w X. Rozchód piwa ze składu dokumentowany jest fakturami VAT - w przypadku sprzedaży piwa na zewnątrz przedsiębiorstwa, oraz fakturami ...

Firma zakupuje asfalt drogowy o symbolu 23.20 i wykorzystuje go do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, produkowanych na własne potrzeby i na sprzedaż. Czy firma jest zobowiązana do utworzenia składu podatkowego i do prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi?

Mieszanka bitumiczna oznaczona symbolem PKWiU 26.82.13 produkowana przez Państwa Przedsiębiorstwo, zaliczona została przez ustawodawcę do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ujętych w pozycji 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą). Również zakupywany przez Państwo asfalt drogowy oznaczony symbolem PKWiU 23.20, CN 2713, używany d ...

Podatnik prowadzi działalność polegającą na przyjęciu i wysyłce wyrobów zharmonizowanych, zaopatrujących jednostki pływające w olej napędowy wykorzystywany do celów żeglugi, zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie, który nabywa i sprzedaje w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Z uwagi na szybką rotację przedmiotowych wyrobów oraz brak stosownego pozwolenia firma nie prowadzi działalności w zakresie ich magazynowania. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy może wystąpić z wnioskiem o wydanie zazwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.10.2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego działalności polegającej na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych przez inny podmiot informuję, co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zmianą) w składzie podatkow ...

Podatnik zajmuje się w ramach prowadzonych usług serwisowych przetwarzaniem produktów olejowych w zakresie zmiany ich właściwości fizycznych. Przetwarzanie to polega na procesie filtracji mającym za zadanie uzyskanie wymaganej klasy czystości produktu (zawartość zanieczyszczeń stałych w oleju ) oraz klasy zawartości wody związanej. Czy prowadzony przez firmę proces technologiczny polegający na daje podstawę do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz.257 z późn. zm. ) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lu ...

Czy możliwe przemieszczenie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego wyprodukowanego na jednym składzie podatkowym na inny skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy wyrób ten zakupiony będzie przez podmiot trzeci, nie mający statusu składu podatkowego. Faktura w tym przypadku wystawiona byłaby na podmiot trzeci natomiast ADT na skład podatkowy odbierający.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami), pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym. Zgodnie z art. 31 ust.2 tej ustawy oraz § 13 i §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawi ...

Czy możliwa jest produkcja i rozlew wyrobów winiarskich przez podmiot posiadający zaległości w podatku akcyzowym na zlecenie podmiotu posiadającego status zarejestrowanego handlowca?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby winiarskie (PKWiU 15.94.10) zaliczone został do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Jak stanowi art. 30 ust. 2 w/w. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z d ...

Czy uzyskanie statutu zarejestrowanego handlowca przy równoczesnym prowadzeniu składu podatkowego w innym miejscu ma wpływ na prawo do zawieszenia poboru akcyzy związane z prowadzeniem składu podatkowego?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2004r. (data wpływu 18.11.2004r.) wyjaśniam: Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej dziełalności strona prowadzi skład podatkowy w miejscowości X, w którym są produkowane i magazynowane wyroby akcyzowe zharmon ...

Czy jako producent mas bitumicznych musimy posiadać status składu podatkowego? Jeżeli tak, to czy musimy posiadać odrębny skład podatkowy na każde miejsce produkcji bitumu?"

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek strony z dnia 10-01-2005r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie postanawia: uznać stanowisko wnioskodawcy przedst ...

Generowanie strony w 32 ms