Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek instalacji kasy rejestrującej

Urząd Miasta zwraca się z zapytaniem, czy podległe placówki oświatowe (szkoły, które oprócz usług zwolnionych, tj. edukacyjnych i sprzedaży posiłków dzieciom i nauczycielom świadczyły w 2003 r. i 2004 r. usługi wynajmu pomieszczeń szkoły innym organizacjom i osobom fizycznym mogą korzystać ze zwolnienia z VAT oraz, które przychody osiągnięte w 2003 r. należy uwzględnić do ustalenia limitu obrotów stanowiących podstawę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym żadna placówka w 2003 r. z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły nie przekroczyła kwoty 45.700 zł, natomiast łączny przychód wraz z odpłatnością za wydawane posiłki przekroczył w każdej placówce w/w wartość. Ponadto czy usługi stołówkowe w przedszkolach kwalifikują się do usług edukacyjnych i podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zapytanie dotyczy również kwestii, czy w w/w placówkach oświatowych możliwe jest prowadzenie sprzedaży w/w usług na rzecz osób fizycznych bez zastosowania kas rejestrujących. Nadmienia się, iż szkoły w związku ze świadczeniem usług wynajmu pomieszczeń były w 2003 r. podatnikami podatku VAT i składały deklaracje VAT-7.

W myśl zapisu art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwolnieniu z podatku VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10.000 EURO. W/w kwotę wyrażoną w złotych Minister Finansów określił na 2004r. w wysoko ...Czy na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje szkole zwolnienie z podatku VAT oraz z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo Nr SP1/321/03/2004 z dnia 16.07.2004 r. dot. interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kam. wyjaśnia: W powołanym piśmie przedstawiony został następujący stan faktyczny: Szkoła jest czynnym i zarejestrowanym podatniki ...


Podatnik zapytuje, po przekroczeniu jakiej kwoty 20.000zł. czy 40.000zł. sprzedaży zobowiązany jest do instalacji kasy rejestrującej.

Stan faktyczny: Podatnik od dnia 5.11.2003r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, handel art. spożywczymi i przemysłowymi. W 2003r. Podatnik nie dokonywał sprzedaży. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej or ...

Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do instalacji kasy rejestrującej, w przypadku świadczenia usług polegających na dzierżawieniu pomieszczeń gospodarczych oraz w przypadku sprzedaży miejsc postojowych znajdujących się w zarządzanym przez Wspólnotę budynku – na kondygnacji „O” i „-1”. Umowa dzierżawy podpisywana była na 29 lat a za w/w usługę Wspólnota pobierała jednorazową opłatę za 1 m2 powierzchni.

Zgodnie z § 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2004 r. zwolnione są czynności określone w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. W poz. 19 tego załącznika wymienione są usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek o symbolu PKWiU 70.2. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do grupowania 70.2 zalicza się m. ...


Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług maglowania. Od 01 stycznia 2001r. Podatniczka podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza w formie karty podatkowej. W zakresie podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Podatniczka prowadzi uproszczoną ewidencję. W 2004r. Podatniczka osiągnęła przychód z prowadzonej działalności gospodarczej mniejszej niż 38.500 zł.1.Czy do 31.12.2005r. Podatniczka jest zwolniona z ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za pomocą kas rejestrujących?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. nr. 273 poz. 2706) do 31.12.2005r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących podatników, z zastrzeżeniem ust. 6, opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej: a) w części I w 1p. 1,10,12, ...

Podatnik prowadzi działalność usługową polegającą na ogrzewaniu mieszkań poprzez dostarczenie pary wodnej do mieszkań oraz pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Zapłata za świadczone usługi następuje za pośrednictwem banku a podatnik posiada bankowe dowody wpłaty, na których określone są dane odbiorcy usługi. Podatnik wnosi prośbę o udzielenie informacji o obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas reje ...

Generowanie strony w 31 ms