Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dom pomocy społecznej

Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana usługa remontu dachu domu opieki społecznej?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika - udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Pytanie podatnika: Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana usługa remontu dachu domu opieki społec ...

Czy roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach rozbudowy, nadbudowy lub prac modernizacyjnych części mieszkalnych domów opieki społecznej (sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1130) podlegają stawce opodatkowania w wysokości 7 %?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 28.06.2004 r. (znak: GK.IV.700/45/04, z datą wpływu do tut. organu podatkowego 1.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie jednostki, uzupełnione o własne stanowisko w sprawie pismem z dnia 12.07.2004 r. (znak: GKIV.700/60/04, z datą wpływu 13.07.2004 r.): czy na ...

Czy od odsetek przypisanych do imiennych kont depozytowych prowadzonych przez DPS winien być naliczany podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14a, art. 14b, art. 14c oraz art. 216 § 1 i art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.01.2005r. wniesionego przez Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego - opodatkowania odsetek o ...

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie prac budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu29-03-2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego rozstrzygając kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac budowlanych polegających na rozbudowie i ...

Jaką należy zastosować stawkę podatkową VAT dla usług adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Opiekuńczego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatkowej stosowanej dla usług adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Opiekuńczego stwierdzam, że: stanowisko ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Uczestniczy w przetargu zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej "....” na wykonanie w nim usług wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Państwa oferta obejmowała stawkę podatku VAT w wysokości 7% dla tej usługi. Zdaniem Państwa, stawka podatku VAT dla tej usługi winna wynosić 7%, gdyż usługa dotyczy robót budowlano-montażowych wykonywanych w budynku zbiorowego zamieszkania /PKOB 1130/.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 25 kwietnia 2005 roku ...

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT w przypadku usług polegających na konserwacji elektronicznej instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w domach opieki społecznej ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że podatnik świadczy usługi na rzecz domu pomocy społecznej, polegające na bieżącej konserwacji elektronicznej instalacji sygnalizacji pożarowej. Pytanie podatnika dotyczy wysokości stawki podatku VAT właściwej dla w/w usługi. Zgodnie ze stanowiskiem podatnika przedstawionym w złożonym wniosku powyższe usługi opodatkowane są stawką podat ...

Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane materiały budowlane zakupione do remontu i konserwacji Domu Opieki Społecznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku po rozpatrzeniu zapytania zawartego w piśmie z dnia 23.06.2005r., które złożono w tutejszym Urzędzie w dniu 24.06.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy rozbudowie i modernizacji Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna ?

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Do Zamawiającego (samorządu powiatowego) ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować "modernizację istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną biomasą wraz z siecą ciepłowniczą w kanale i budynkach w ramach termomodernizacji budynków domu pomocy społecznej w ..." ?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik bierze udział w przetargu na wykonanie zadania pt.: "Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną biomasą wraz z siecią ciepłowniczą w kanale i budynkach w ramach termomodernizacji budynków domu pomocy społecznej w ..." Zdaniem podatnika, skoro kotłownia służy tylko do ogrzewania budynków pomocy społecznej, stanowi integral ...

Generowanie strony w 26 ms