Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: depozyt nieprawidłowy

Czy podlega opodatkowaniu umowa depozytu nieprawidłowego zawarta 24 listopada 2000 r. Przedmiotem umowy były środki pieniężne przekazane przez składajacego do rozporządzania w określonym czasie przez przechowawcę? I czy w/w umowa winna być zarejestrowana we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym?

Z treści przedstwionego przez Panią pisma wynika, iż przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego były środki pieniężne przekazane przez składającego do rozporządzania nimi w określonym czasie przez przechowawcę. W związku z tak przedstawionym stanowiskiem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów podziela Pani zdanie, iż w/w umowa nie podlega opodatkownaiu opłatą skarbową. Zakres przedmiotowy ...

Czy będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa depozytu, którego przedmiotem są środki pieniężne, gdy przechowawca nie uzyskuje prawa rozporządzania oddanymi na przechowywanie pieniędzmi, lecz zobowiązuje się je przechowywać w sposób określony w umowie tzn. zgodnie z wolą składającego mają być one ulokowanie na rachunku przechowawcy albo w wybranej zagranicznej instytucji finansowej, w celu uzyskania wyższego oprocentowania tych środków?

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 08.09.2004 r. w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, co następuje: W skierowanym do organu podatkowego piśmie Spółka z o.o. (...) wniosła o u ...

Czy umowa depozytu nieprawidłowego nie stanowi zaliczki, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz umowę pożyczki rozliczaną według zasad określonych pomiędzy stronami zawierającymi umowę?

Dnia 3 września 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., dotyczące następującej kwestii: Czy umowa depozytu nieprawidłowego nie stanowi zaliczki, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz umowę pożyczki rozliczaną według zasad określonych pomiędzy stronami zawierającymi umowę. Naczel ...

Firma współpracuje z podmiotem zagranicznym prowadzącym działalność w zakresie pożyczek oraz lokowania nadwyżek w formie oprpcentowanych lokat (ustanawianie depozytów oraz depozytów nieprawidłowych). Wskazany podmiot zagraniczny ma siedzibę w Holandii i zgodnie z prawem tego państwa może również prowadzić działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek (ale nie jest bankiem). Czy umowy pożyczki, depozytu oraz depozytu nieprawidłowego zawierane pomiędzy takim podmiotem zagranicznym a spółką polską podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa depozytu nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do treści ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych lub podatkiem od spadków i darowizn środki pieniężne podjęte z konta córki, które zostały w całości przekazane pożyczkodawcy córki? Z ww. operacji rodzic nie uzyskał żadnych korzyści materialnych.

PO S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r. poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią Pani wniosku z dnia 2 czerwca 2005r. uznaje Pani stanowisko w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w i ...

Czy, zawierane w ramach kompleksowej umowy zarządzania płynnością finansową, umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego i sprzedaży podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż zawarła ona ze spółką niemiecką, umowę obejmującą kompleksowe zarządzanie płynnością finansową. W ramach tej umowy spółka niemiecka świadczy na rzecz spółki: 1. usługi zarządzania środkami pieniężnymi, a w szczególności: a) finansowanie działalności Spółki przez spółkę niemiecką ze środków zarządzanych przez spółkę niemiecką jak i ze śr ...

dotyczy wydania interpretacji w zakresie zakwalifikowania odsetek płaconych od niewykorzystanych środków ustanowionej kaucji, do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy CDS - Credit Default SWAP ( swap kredytowy - będący pochodnym instrumentem finansowym) zostanie zakupiony od podmiotu powiązanego mającego w kapitale Banku ponad 99 %.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. , Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.08.2005r. Banku Hipotecznego wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 16.08.2005r ...

Czy w wyniku korzystania z usługi cash-poolingu powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż korzysta ona z usługi cash-poolingu na podstawie umowy o świadczenie usługi cashpoolingu oraz zawarła umowę cesji wierzytelności z tytułu kredytów w rachunku. Usługa cash-pooling polega na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej. Świadczenie usług wynikających z tych umów polega na dokonaniu, na koniec każ ...

Czy w przypadku gdy spółka organizująca akcje promocyjne na rzecz innych podmiotów przechowuje na swoim koncie kwoty pieniężne przeznaczone na wypłaty nagród w tych akcjach, powstaje obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym przez Spółka stanie faktycznym, prowadzi ona działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania programów lojalnościowych, konkursów loterii oraz innych akcji promocyjnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W sytuacji gdy w ramach takiej akcji przewidziane jest wydawanie nagród pieniężnych otrzymuje ona te kwoty od zlecającego. Kwoty te są przechowywane na wydzielonym rachunku ...

Czy przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na rachunek osobisty wspólnika w formie umowy przechowania bez pobrania wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W dniu 26.04.2006 do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki jawnej z siedzibą w X dotyczący udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15.05.2006, 01.07.2006 oraz 1 ...

Generowanie strony w 10 ms