Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: otwarty fundusz emerytalny

Czy odpłatne przekazanie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym podlega ustawie o VAT?

Art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nakłada na organy podatkowe obowiązek udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników na ich pisemny wniosek. Zgodnie z art. 3 pkt 2 w/w ustawy przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy, wydanych na ich podstawie aktów wykon ...

Jakimi stawkami podatku VAT opodatkować usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi ?

W odpowiedzi na pismo, wyjaśnia się co następuje: Zgodnie z art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54. poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienionew załączniku nr 4 do ustawy. Usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKWiU 67.20.10-00.00) jako usługi wymienione w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy są zwolnione od po ...

Czy wypłata środków z rachunku OFE na rzecz spadkobiercy podlega opodatkowaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto w odpowiedzi na pani pismo dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconych pani synowi, spadkobiercy zmarłego W. środków zgromadzonych na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym , działając zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w zakresie przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia : W razie ...Czy składkę płaconą na fundusz emerytalny (tak zwany III filar) można odliczyć od dochodu jako składkę zapłaconą w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zawarł w dniu 27.11.2000 roku umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., która została potwierdzona polisą. Z powyższego tytułu wpłaca na własny fundusz emerytalny (tak zwany III filar) składki w określonej wysokości. Według wnioskodawcy zachodzą przesłanki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o ...

Czy środki wycofane z Otwartego Funduszu Emerytalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania środków wycofanych z Otwarteg ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy prowadząc działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocniczą finansową, z wyjątkiem działalności doradców finansowych, zobowiązany jest do składania deklaracji VAT – 7.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność, polegającą na wykonywaniu usług pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocniczą finansową, z wyjątkiem działalności doradców finansowych i kantorów wymiany walut. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i ...

Czy art. 86 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uprawnia do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary i usługi dotyczą usług pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), pozostałe -PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywanych faktycznie w kraju, gdy miejscem ich świadczenia zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium państwa trzeciego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi "assistance" polegające na obsłudze administracyjnej likwidacji szkody, obsłu ...

Czy dopłaty rekompensujące członkom OFE niedobór środków spowodowany niewykonaniem obowiązków przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Powszechen Towarzystwo Emerytalne (dalej: Spółka) zamierza dokonać dopłat, które zrekompensują członkom Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Fundusz) niedobór środków spowodowany niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Spółki wynikających z zarządzania ww. funduszem. Dopłaty te będą dokonywane: na rachunek członka Funduszu n ...

Generowanie strony w 6 ms