Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ujawnienie

Czy Spółka jest uprawniona do: - dokonania korekty rozliczeń z tytułu CIT za rok 2003celem rozpoznania jako koszt podatkowy kwoty odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy (z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa) za miesiące padziernik – grudzień 2003 r., - kontynuwania amortyzacji ww. wartości firmy w bieżącym roku podatkowym i w latach następnych na zasdach ogólnych przewidzianych w ustawie o CIT.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu 19.08.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spókę wynika, że w dniu 1 września 2003 ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów ponoszone przez Spółkę koszty remontów odcinków sieci ciepłowniczej, które zostały ujawnione w wyniku inwentaryzacji i dotychczas nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a stanowią część składową sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dn. 28.10.2004 r., znak: EFK-646/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące ustalenia czy stanowią koszty uzyskania przychodów ponoszone przez Spółkę koszty remontów odcinków sieci cie ...

Czy do amortyzacji ujawnionej w listopadzie 2004 r. wartości niematerialnej i prawnej (licencje), której datę rozpoczęcia eksploatacji określono na dzień 31.12.2002 r., należy zastosować procedurę opisaną dla ujawnionego środka trwałego?

Działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/ w odpowiedzi na wniosek Nr FPP/PG/1867/2004 z dnia 01.12.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Z przedstawionego w ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy zakupione maszyny i urządzenia, wykorzystane i zużyte przy budowie kompostowni, Spółka winna wprowadzić do ewidencji środków trwałych i naliczoną amortyzację zaliczać do bieżących kosztów uzyskania przychodu, czy też raczej o wartość zakupionych maszyn i urządzeń podnieść wartość realizowanej inwestycji?

W dniu 23.09.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który pismami z dnia 20.10.2005r. oraz 16.11.2005r. został uzupełniony. Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest w trakcie inwestycji, którą stanowi budowa kompostowni. Inwestycję tę prowadzi zarówno syst ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: wskazania sposobu postępowania w sytuacji, gdy dopiero po upływie roku od dnia przekazania samochodu do używania został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, t. j. czy Podatnik winien dokonać korekty podatku za okres począwszy od dnia, w którym nastąpiło oddanie do używania, czy może przyjąć, że w 1 dniu wprowadzenia do ewidencji miało miejsce tzw. ujawnienie środka trwałego z art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy pdop i z tą chwilą rozpocząć amortyzowanie.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28 lipca 2005 r. (data wpływu: 09.08.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 września 2005 r. (data wpływu: 27.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interp ...

Czy ujawnione grunty stanowią przychód podatkowy?

W dniu 15.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Spółdzielnia w 2006 roku w wyniku weryfikacji wypisów z rejestru gruntów stwierdziła, że posiada grunty, których nie ma w ewidencji księgowej. W wyniku inwentaryzacji zostały on ...

Czy samochód demonstracyjny lub zastępczy, który nie został sprzedany przed upływem 12 miesięcy od daty zakupu musi zostać przez Spółkę przyjęty do ewidencji środków trwałych, gdy w dalszym ciągu jego przeznaczeniem jest sprzedaż?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy art. 16e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie w wymienionym stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...


Generowanie strony w 58 ms