Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi wczasowe

Czy w świetle ustawy o VAT, usługi świadczone przez podatnika w ramach prowadzonego ośrodka wczasowego (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, dyskoteki) na rzecz osób fizycznych przebywających na wczasach, są usługami turystycznymi, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika - udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o VAT, usługi świadczone przez podatnika w ramach prowadzone ...

Czy prawidłowe jest stosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi wymienione pod poz. 140 załącznika Nr 3 do ustawy, świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne mi ...

Czy świadczone usługi w zakresie wczasów leczniczych mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 85.14.15 lub 85.11.16 i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia: Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Urząd Skarbowy nie jest instytucją upoważnioną do dok ...

W jaki sposób rozliczyć podatek VAT w przypadku przekazania pracownikom za częściową odpłatnością usług związanych z wypoczynkiem finansowanych w pozostałej części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczny związany z zakupem tych usług, czy należy wystawić fakturę wewnętrzną z wykazanym podatkiem należnym, stwierdzającą przekazanie pracownikom w/w usług ?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zakupiła usługi związane z wypoczynkiem, tj. wczasy dla pracowników i ich rodzin, które następnie przekazała pracownikom za częściową odpłatnością, w pozostałej części usługi te finansowane były z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podatnik nie obniżył podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur stwierdzających zakup tych ...

Czy usługi sklasyfikowane jako PKWiU 55.23.11-00.00- " usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" oraz jako PKWiU 55.23.12-00.00- " usługi świadczone przez ośrodki wczasowe oraz domy wypoczynkowe" opodatkowane są podatkiem od towarów i usług ?

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wnioskiem z dnia 25 maja 2005r. ( wpływ do tut. Organu w dniu 27.05.2005r.) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika , że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej posiada Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy, który funkcjonuje j ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów organizacja obozów, koloni i innych usług o podobnym charakterze dla dzieci i młodzieży, przez placówkę objętą ustawą o systemie oświaty?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2005 r.), uzupełnione w dniu 27.01.2005 r. (data wpływu 31.01.2005 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, co następuj ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych usług kolonii i wczasów udokumentowanych fakturą VAT-marża?

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów dokonujących sprzedaży usług kolonii i wczasów fakturę VAT- marża. Podatek naliczony od towarów i usług z tytułu nabytych usług nie jest przez Spółkę o ...

Jaką stawkę VAT należy zastosować za usługę wynajmu domku letniskowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o wydanie pisemnej interpretacji ...

Generowanie strony w 43 ms