Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powstanie

Spółka cywilna zakończyła działalność i ma wątpliwości, czy powinna płacić podatek VAT od budynku, w którym prowadziła działalność, jeśli po nabyciu dokonała wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej,przysługiwało jej prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,a budynek był użytkowany w okresie dłuższym niż 5 lat.

Z otrzymanego w dniu 03.06.2004 r. zapytania wynika, iż Firma dokonała zakupu na współwłasność pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem i sprzętem jako zorganizowaną część nieruchomości w roku 1995. Wydatki poniesione w tym samym roku na remont pawilonu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym jako wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Obecnie przy rozwiązani ...

Stan faktyczny Jednostka świadczy m.in. następujące usługi:1. Pobór i rozprowadzanie wody oznaczone wg PKWiU 41.00.20,2. Remont wodomierzy, wyłączenia i włączenia sieci wodociągowej, ekspertyzy wodomierzy oznaczone wg PKWiU 41.00.20,3. Odbiór i oczyszczanie ścieków oznaczone wg PKWiU 90.00.114. Naliczanie opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia norm ochrony środowiska oznaczonewg PKWiU 90.00.11,5. Administracja wysypiskiem śmieci w Rokitnie – usługi oznaczone wg PKWiU 90.006. Refakturowanie usług związanych z dostawą energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych,7. Dostawa energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.We wniosku podatnik prosi o wyjaśnienie, czy w związku z nowelizacją art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. jako przychód podatkowy, w rozumieniu tego przepisu, należy traktować przychód ze wszystkich wymienionych wcześniej rodzajów usług świadczonych przez jednostkę zgodnie z symboliką PKWiU 41.00.20 (pkt 1-2), 90.00.11 (pkt 3-5) oraz działalności wskazanej w pkt 6 i 7, czy tylko przychód z usług określonych pkt 1, 3 i 7. Zdaniem podatnika art. 12 ust. 3d stosuje się do rozliczeń z tytułu usług wskazanych w pkt 1, 3 i 7.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Przedsiębiorstwa zawarte we wniosku z dnia 3 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii określenia rodzaju usług, w stosunku do których ...

Wójt Gminy zwrócił się do tut. organu z zapytaniem „czy podatek VAT należy rozliczyć w miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty (31 marca), bez względu na to kiedy nastąpi wpłata, czy też w miesiącu faktycznej wpłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości?”.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 26 stycznia 2005r. (doręczonego dnia 31 stycznia 2005 r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu ...

Czy w przypadku braku otrzymania zapłaty w 2004 r. tytułem not wystawionych i zaksięgowanych w tym roku z tytułu poniesionych kosztów i strat na projekcie w wyniku wypowiedzenia warunków kontraktu, zakłócania i utrudniania realizacji robót powstanie przychód podatkowy w 2004 r., czy w roku otrzymania zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy powstanie przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu - użyczonego przez teścia, w części wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej, oraz jakiego typu wydatki, związane z używaniem tego lokalu można uznać za koszty uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2005 r. (data wpływu 04.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27 grudnia 2005 r. oraz 12 stycznia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy w przypadku zaciągnięcia kredytu denominowanego i jego spłaty, gdy przy poszczególnych spłatach nastąpi zmiana kursu waluty obcej powodująca waloryzację rat kredytu, powstają różnice kursowe będące kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będące przychodem zgodnie z art. 12 ust. 2a i 3?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.03.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakres ...

Czy dokonane przewalutowania skutkowały powstaniem po stronie Spółki różnic kursowych, korygujących koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii skutków podatkowych przewalutowania kredytu i powstania różnic kursowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia u ...

Czy wobec przyporządkowania spłat dokonywanych w EUR metodą FIFO transzom kredytu udostępnionym w PLN, spłaty takie powodują powstanie różnic kursowych, korygujących koszty uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu różnic kursowych powstałych w wyniku przyporządkowania spłat kredytu dokonywanych w EUR meto ...


Kiedy pobrane opłaty na utrzymanie nieruchomości i lokali indywidualnych, wpływy z tytułu nieruchomości wspólnej (np. najem pomieszczeń, elewacji, dachu itp.), pozostałe należności (np. dotacje, subwencje, odszkodowania, odsetki) stają się przychodami Wspólnoty Mieszkaniowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą w ..., z dnia ...(data wpływu do tutejszego Urzędu dnia ...), uzupełnionego dnia... o udzielenie informacji o zakresie stoso ...

Generowanie strony w 5 ms