Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup mieszkania

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja dodatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku odlicza się ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana pismem z dnia 29.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, że: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatek docho ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z d ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.01.2003 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) po wnikliwej analizie opisanego przez Panią stanu faktycznego zważył, co następuje: Przepisy art. 27a ust. 1 lit. d, ust. 3 pkt 1 lit. a, ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym oraz możliwości skorzystania z ulgi remontowej na remont zakupionego lokalu bez ...

Odliczenia wydatków inwestycyjnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 22.08.2003 r. w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nowe inwestycje mieszkaniowe informuje. Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu - 26.08.2003 r.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczon ...

Zapytanie Podatnika dotyczy zasad i okoliczności powodujących konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. „dużej ulgi budowlanej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2003 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, iż zasady i okoliczności powodujące konieczność zwrotu wykorzystanej uprzednio, tzw. „dużej ulgi bud ...

Dotyczy ulgi mieszkaniowej z tytułu zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego od developera.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu na wniosek z dnia 9.04.2003 r (wpływ do tutejszego Urzędu 11.04.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej dotyczącej zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ...

W 2002 roku zakupiłem mieszkanie własnościowe, dla którego założono księgę wieczystą. Na kupno w/w mieszkania zaciągnąłem kredyt w banku. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: Czy przy rozliczeniu rocznym za 2003 rok mogę odliczyć koszt kredytu i odsetek, które poniosłem w 2003 roku?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 29 stycznia 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuj ...

Generowanie strony w 3 ms