Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi doradcze

Jakimi stawkami VAT należy opodatkować usługi doradztwa w zakresie zarządzania produkcją, oraz usługi nauczania języków obcych?

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22% i odnosi się do wszystkich czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług z zastrzeżeniem tych, które zostały wyłączone z opodatkowania tą stawką i podlegają opodatkowaniu stawkami obniżonymi lub są zwolnione od podatku. Jak wynika z przedmiotowego pisma pr ...

Czy wypłacając wynagrodzenie prowizyjne na rzecz podmiotu zagranicznego, z tytułu wykonania usługi polegającej na znalezieniu poza granicami kraju lokomotyw, podatnik był i jest zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego 20% podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z otrzymaniem od Spółki zapytania z dnia 24.08.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.08.2004r. i uzupełnionego w dniu 16.09.2004r. ) - złożonego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje co następuje: Ze stanu faktycznego przed ...

Miejsce świadczenia i sposób opodatkowania usług doradczych, konsultingowych, biurowych i pomocniczych do usług transportowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług n ...

Miejsce świadczenia usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz zwrotu podatku naliczonego związanego z wykonywaniem tych usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 16 września 2004r., Spółka zwróciła się do Nacze ...

Jak i gdzie należy opodatkować podatkiem VAT usługi reklamy, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności świadczone kontrahentowi z Niemiec? Jak refakturować koszty wypożyczonego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego podatnikowi z Niemiec?

1. Wnioskodawczyni przedstawiając w piśmie stan faktyczny wskazuje, iż głównym przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług na rzecz kontrahenta niemieckiego, nie posiadającego w Polsce swojego przedstawicielstwa, zaliczonych w całości do usług badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1) oraz reklamy. Przepis art ...

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów, wykonanie pracy badawczej i usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, odpowiadając na pana pismo z dnia 31.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 1.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stawki podatku VAT na wykonywane poszczególne czynności i usługi, tj. usługi specjalistyczne związane ...

1. Czy w odniesieniu do usług wykonywanych przez „A”, w tym w szczególności usług wykonywanych poprzez oddelegowanego pracownika „A” Oddział w Polsce, miejsce świadczenia usług powinno być identyfikowane według miejsca siedziby usługobiorcy – zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy w konsekwencji do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonania tych usług zobowiązany będzie „B” jako usługobiorca, na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na pisemne zapytanie Spółki „B” z dnia 12.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że ...

Czy świadczoną przez jednostkę usługę pod nazwą „Szkolenie wyjazdowe – obsługa klienta” należy traktować jako usługę doradztwa i opodatkować stawką 22-procentową?

W odpowiedzi na pytania jednostki zawarte w piśmie z dnia 7.06.2004 r. (bez znaku): czy świadczoną przez jednostkę usługę pod nazwą „Szkolenie wyjazdowe – obsługa klienta” należy traktować jako usługę doradztwa i opodatkować stawką 22-procentową, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...


Jaką stawkę podatku VAT należy stosować według aktualnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług przy wystawianiu faktur za usługi menadżerskie świadczone na rzecz innego podmiotu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu w piśmie z dnia 24.09.2004 r. (znak: US.VI/443-50/04/I), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 26.07.2004 r. wynika, ...

Generowanie strony w 7 ms