Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badania laboratoryjne

Czy działalność jaką prowadzi stacja sanitarna nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Tutejszy Organ informuje, iż usługi w zakresie ochrony zdrowia w ramach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (finansowane z budżetu państwa) świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, zgodnie z przedłożoną opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 75.12.12-00.00 - "usługi administracji publicznej w zakr ...

Jaka jest stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie badań bakteriologicznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 08.07.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 26.07.2004 r.) zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmio ...

Czy wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat w B. usługi pobierania prób, przeprowadzenia badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz oceny organoleptycznej wykonywanej na zlecenie wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 10 sierpnia 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 sierpnia 2004 r.) i z dnia 15 września 2004 r. (wpływ do Urzędu 16 września 2004 r.), w uzupełnieniu informacji udzielonej pismem Nr PP1-443-47/04 z dnia 14 lipca 2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za wprowadzanie do środowiska gazów i pyłów oraz kwot za badania i inne czynności kontrolne wynikających z decyzji wydanych w oparciu o przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści przedmiotowego zapytania wynika, że prowadzi pani działalność gospodarczą w zakresie handlu, w k ...Jakiej stawce podatku VAT podlegają usługi badań bakteriologicznych, wykonywane przez stację sanitarno - epidemiologiczną na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych?

Państwowa Inspekcja Sanitarna, powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Zadania Inspekcji wykonują m.in. wojewódzkie, powiatowe i graniczne stacje sanitarno- epidemiologiczne kierowane przez państwowych inspektorów sanitarny ...

1.Czy pośrednictwo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – przyjmowanie i pobieranie materiału na zlecenie od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przeprowadza badania tegoż materiału jest wolne od podatku VAT oraz, 2.Czy wolne są od podatku VAT wykonywane przez tut. Stację usługi w zakresie ochrony zdrowia: 1)decyzje potwierdzające spełnienie warunków sanitarnych dla sprzedaży (obrotu) napojów alkoholowych, 2)wydawanie kserokopii wyników badań wody.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 8 z 14 stycznia 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie postanawia uznać i za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.08.2005 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w sprawie usług świad ...

Dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie przedmiotowym usług, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w sekcji N dziale 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 14.11.2005r., Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, wykonuje badania czystości powietrza, gleby wody oraz inne badania i analizy laboratoryjne w ramach państwowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizując zadania zlecone i finansowane przez państwo, w ramach dochodów własnych, sklasyfiko ...

Czy zwrot kosztów dojazdów do kliniki oraz noclegów, poniesionych przez ochotników-pacjentów poddawanych badaniom potwierdzającym dopuszczalność leku, jest kosztem uzyskania przychodów? Pacjenci pozostają anonimowi, dlatego Spółka nie może podpisać umowy z pacjentem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 5 ms