Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mapa

dotyczy stawek na niektóre z usług świadczonych przez muzeum

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku w piśmie z dnia 30.08.2004 r. (znak: US-PP/443/35/04) informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W piśmie skierowanym do Naczelnika Urz ...

dotyczy stawki podatku przy sprzedaży wydawnictw i map

Muzeum w S. zwróciło się w dniu 9.09.2004 r. z zapytaniem dotyczącym stosowania stawek VAT na dwa rodzaje usług - sprzedaż wydawnictw i sprzedaż map. W złożonym zapytaniu podatnik podaje, iż po ponownym zwróceniu się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi – Muzeum otrzymało opinię z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - Urząd Statystyczny w Łodzi: książki - PKW ...


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostaw map?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z datą 25.04.2005r. (data wpływu do US 28.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Jaką stawkę w podatku od towarów i usług należy zastosować na wykonanie i druk mapy, na które składają się: przygotowanie graficzne mapy, wykonanie atlasu w postaci elektronicznej, skład materiałów, dostarczenie całego nakładu atlasu z drukami, opracowanie plastyczne, skład drukarski, druk i oprawa ?.Dodaje się, że wykonanie mapy nastąpi zgodnie ze wskazówkami i na materiałach zamawiającego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.08.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.08.2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ...

Czy wykonywanie przez Zarząd czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, stanowiące przychód Gminy Wrocław podlegają ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 08.08.2005 r. nr US-PP/0090/1/84/60/05/AC wydane na wniosek Zarządu (...)Miejskiego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Czy wykonywanie przez Starostwo Powiatowe czynności polegających na sporządzaniu kopii i aktualizacji treści mapy zasadniczej, za które pobierane są opłaty stanowiące przychód Powiatu, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach działając na podstawie art.14a i 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ...

Jaką stawkę podatku należy zastosować do dostawy map magnetycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w spisie z natury należy wykazać koszty opracowania projektu lub mapy (tzn. wymienione wyżej faktury/rachunki od podmiotów, wypłacone lub postawione do dyspozycji wynagrodzenia dla osób z którymi zawarta została umowa zlecenia/o dzieło oraz wystawionymi przez urzędy fakturami, rachunkami za uzyskanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), które na dzień sporządzenia spisu nie zostały jeszcze odsprzedane, ponieważ nie są zakończone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem mapy akustycznej Gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 170 ms